Skip to main content

产品变更通知

注册以接收 Vicor 产品变更通知
 

PCN#
日期
变更型号
受影响型号

04/01/24

数据手册更正

DCM3623T50M13C2M00, DCM3623T50M13C2T00, DCM28AP120T320A50, MDCM28AP120M320A50

03/13/24

停产

43075, 1M60V_2A8A, 43541, 1M60V_2A8AB, 10-130264-01,88-00033-01,19-130041, 88-00033-02, 19-130042, 88-00033-03, 1M12V_16A7A, 88-00033-04, 1M48V_4A2A, 88-00043, 1M48V_4A2AB, 88-00070-04-G, 88-00071-01, 88-00097, 88-00122, 88-00225-01, 88-00343-01, 92-00070-01, 96-00032-01

02/29/24

电气规格变更

VE-920244B

02/06/24

停产通知

VTM48KP020T088AA1, VTM48MP012T130AA0, VTM48MP010C105AG0, VTM48MP010T105AG0, VTM48EF012T130B01, VTM48RP015C076AG0, VTM48MP010T107AA1, VTM48KP020T095AA0, VTM48MP010T135AA0

01/02/24

产品变更通知

所有 Vicor "SM ChiP" 和 "CM ChiP" 产品均采用金属镀层作为最终处理。

11/13/23

停产通知

DCM3717S60E14G5TN0

10/17/23

数据手册变更

VTM2308S60Z0825T00

10/17/23

数据手册变更

VTM2308S60Z1513T00

09/11/23

电气规格变更

V150C36C150BG V150C36H150BL2 V150C36M150BL V150C36T150BL
V150C36E150BL V150C36C150BL V150C36M150BG3 V150C36T150BG
V150C36T150BN3

09/11/23

电气规格变更

V150C24C150BF V150C24C150BL2 V150C24E150BG V150C24H150BG3
V150C24M150BN V150C24C150BF3 V150C24C150BN V150C24E150BG2
V150C24H150BL V150C24T150BG V150C24C150BG V150C24C150BN2
V150C24E150BL V150C24M150B2 V150C24T150BL V150C24C150BG2
V150C24C150BS V150C24E150BL2 V150C24M150BG3 V150C24T150BL2
V150C24C150BG3 V150C24E150B V150C24E150BN V150C24M150BL
V150C24T150BN V150C24C150BL V150C24E150BF V150C24E150BS2
V150C24M150BL2

08/15/23

更改产品物料清单,以改善时间安排并容纳更多 MOSFET 供应商。

BCM48BF030T210A00

08/02/23

电气规格变更

V110A24C400BG V110A24E400BG V110A24E400BN2 V110A24M400BL
V110A24T400BL3 V110A24C400BL V110A24E400BG2 V110A24E400BN3
V110A24T400BF V110A24T400BN3 V110A24C400BL2 V110A24E400BG3
V110A24E400BS V110A24T400BG V110A24C400BL3 V110A24E400BL
V110A24H400B V110A24T400BG2 V110A24E400B V110A24E400BL2
V110A24H400BG3 V110A24T400BL V110A24E400BF V110A24E400BN
V110A24M400BF V110A24T400BL2

06/06/23

电气规格变更

V375A48C600B V375A48E600B V375A48E600BS V375A48M600BL
V375A48C600BF V375A48E600B3 V375A48E600BS2 V375A48M600BL2
V375A48C600BF2 V375A48E600BF V375A48H600B V375A48M600BL3
V375A48C600BG V375A48E600BF2 V375A48H600BF3 V375A48T600BG
V375A48C600BG3 V375A48E600BG V375A48H600BG V375A48T600BG2
V375A48C600BG4 V375A48E600BG2 V375A48H600BG2
V375A48T600BG3 V375A48C600BL V375A48E600BG3 V375A48H600BG4
V375A48T600BG4 V375A48C600BL2 V375A48E600BL V375A48H600BL
V375A48T600BL V375A48C600BL3 V375A48E600BL2 V375A48H600BL2
V375A48T600BL2 V375A48C600BN V375A48E600BL3 V375A48H600BN
V375A48T600BL3 V375A48C600BN2 V375A48E600BN V375A48H600BS
V375A48T600BN V375A48C600BN4 V375A48E600BN2 V375A48M600B
V375A48T600BN3 V375A48C600BS V375A48E600BN3 V375A48M600BG
V375A48T600BS V375A48C600BS2

06/05/23

产品变更通知

所有 Vicor "SM ChiP" 和 "CM ChiP" 产品均采用金属镀层作为最终处理。

05/19/23

停产通知

VI-BAM-CM, VI-BAM-EM, VI-BAM-IM, VI-BAM-MM, VI-BAMD-CM,VI-BAMD-EM, VI-BAMD-EM-02, VI-BAMD-IM, VI-BAMD-MM, VI-HAM-CM, VI-HAM-CM-03, VI-HAM-CM-05, VI-HAM-CM-09, VI-HAM-CM-F2, VI-HAM-EM, VI-HAM-EM-F2, VI-HAM-IM, VI-HAM-IM-11, VI-HAM-IM-15, VI-HAM-IM-16, VI-HAM-IM-F2, VI-HAM-IM-T, VI-HAM-MM, VI-HAM-MM-07, VI-HAMD-CM, VI-HAMD-EM, VI-HAMD-EM-02, VI-HAMD-IM, VI-HAMD-MM, VE-BAMD-EM, VE-BAMD-IM, VE-HAM-CM, VE-HAMD-CM, VE-HAMD-EM, VE-HAMD-MM, VE-HAM-EM, VE-HAM-IM

05/02/23

停产通知

VI-920363B

02/13/23

产品变更通知

BCM48BF080T240A00

01/26/23

通产通知

PI3755-02-LGIG, PI3751-01-LGIZ, PI3525-00-LGIG, PI3542-00-LGIZ,
PI3301-01-LGIZ, PI3325-00-LGMZ, PI3323-00-LGIZ, PI3543-00-LGIZ,
PI3756-00-LGIZ, PI3754-00-LGIZ, PI3525-01-LGIZ, PI3751-02-LGIZ,
PI3755-01-LGIZ, PI3753-50-LGIZ

12/05/22

停产通知

VTM1408S52Z0250T00, VTM2308S52Z0276T00, VTM2308S52Z0276T01, VTM2308S60Z01A1T00

12/01/22

数据手册更新

VTM2308S60Z0825T00 和 VTM2308S60Z1513T00

10/28/22

改变 Vout Ripple 规格,以便与 Vicor 目前的生产模组相匹配

VI-910635B, VI-911720B, VI-912157B

10/28/22

电气规格变更

V300B48C150BG, V300B48E150BG, V300B48E150BL2, V300B48T150BG2, V300B48C150BL, V300B48E150BL, V300B48H150BL

10/06/22

停产

NBM2317S60E1560T0R

08/08/22

电气规格变更

V150B24C150B, V150B24E150B, V150B24C150BL3, V150B24T150BL2, V150B24C150BL,V150B24C150BG, V150B24E150BG2, V150B24C150BN, V150B24T150BN, V150B24E150BL, V150B24C150B3, V150B24M150BF3

06/21/22

电气规格变更

V375C15C75BG, V375C15E75BG2, V375C15H75BL, V375C15M75BG, V375C15T75BL, V375C15C75BG2, V375C15E75BL, V375C15H75BN, V375C15M75BL, V375C15T75BL2, V375C15C75BL, V375C15E75BL2, V375C15H75BN3, V375C15M75BN3, V375C15T75BL3, V375C15C75BL3, V375C15H75B, V375C15M75B, V375C15T75BG, V375C15E75BG, V375C15H75BG, V375C15M75BF, V375C15T75BG2,

05/13/22

电气规格变更 

V28C15C100B, V28C15C100BN, V28C15H100BN2, V28C15T100B2, V28C15C100BK, V28C15C100B3, V28C15C100BN2, V28C15H100BN3, V28C15T100BF2, V28C15C100BL, V28C15C100BF, V28C15H100BF, V28C15M100B2, V28C15T100BG, V28C15C100BL2, V28C15C100BF2, V28C15H100BF3, V28C15M100BF2, V28C15T100BG2, V28C15C100BL3, V28C15C100BG, V28C15H100BG, V28C15M100BG, V28C15T100BG3, V28C15H100BL, V28C15C100BG2, V28C15H100BG2, V28C15M100BG3, V28C15T100BL, V28C15H100BL2, V28C15C100BG3, V28C15H100BG3, V28C15M100BL, V28C15T100BL2, V28C15T100BF3, V28C15T100B, V28C15T100BN2, V28C15M100BL2, V28C15T100BL3, V28C15T100B3, V28C15M100BL3, V28C15T100BN, V28C15H100BN, V28C15H100BL3, V28C15M100BF3, V28C15M100B3, V28C15M100B, V28C15C100BF3

05/13/22

电气规格变更

V300C28C150B, V300C28E150BG3, V300C28H150BN, V300C28T150B, V300C28H150BL3, V300C28C150B3, V300C28E150BL, V300C28H150BN2, V300C28T150BG, V300C28C150BS, V300C28C150BG, V300C28E150BL3, V300C28H150BS, V300C28T150BL, V300C28E150B, V300C28C150BG3, V300C28E150BN, V300C28M150B, V300C28T150BL2, V300C28E150BG, V300C28C150BL, V300C28E150BN2, V300C28M150BG, V300C28T150BL3, V300C28H150BL, V300C28C150BL2, V300C28H150B, V300C28M150BG2, V300C28T150BN, V300C28H150BL2, V300C28C150BL3, V300C28H150BF, V300C28M150BL, V300C28T150BN2, V300C28H150B3, V300C28C150BN, V300C28H150BF3, V300C28M150BL2, V300C28T150BN3, V300C28T150B3, V300C28C150BN3, V300C28H150BG, V300C28M150BL3, V300C28T150BS, V300C28T150BF3, V300C28T150BS3, V300C28T150BS2, V300C28M150BN2, V300C28M150BN, V300C28M150B2, V300C28M150BS2, V300C28E150B3, V300C28C150BN2, V300C28C150BF3

05/09/22

产品变更通知

All VICOR products shipped to our customers in JEDEC Trays. (examples of products types include but are not limited to; PRM, PFM, PRD, VTM, DCM, MCD, PLM, MCM, MCD, GBX, XCD, XTM, BCM, BCD, NBD, NBM.

04/18/22

产品品牌变更

PI3301-00-LGIZ, PI3303-00-LGIZ, PI3545-00-LGIZ, PI3302-00-LGIZ, PI3423-00-LGIZ, PI3546-00-LGIZ, PI3302-03-LGIZ, PI3424-00-LGIZ, PI3741-00-LGIZ, PI3741-01-LGIZ, PI3740-00-LGIZ, PI3525-00-LGIZ, PI3526-00-LGIZ, PI3325-00-LGIZ, PI3323-00-LGIZ, PI3740-00-LGMZ, PI3525-00-LGIG, PI3325-00-LGMZ, PI3323-00-LGMZ

04/12/22

电气规格变更

V375A12C600B, V375A12C600BL3, V375A12E600BG3, V375A12H600BG4, V375A12T600BG , V375A12C600BF2, V375A12C600BL5, V375A12E600BL, V375A12H600BL, V375A12T600BG4, V375A12C600BF3, V375A12C600BLT, V375A12E600BL2, V375A12H600BL3, V375A12T600BL , V375A12C600BG, V375A12C600BN, V375A12E600BN, V375A12H600BN, V375A12T600BL2 , V375A12C600BG2, V375A12C600BN3, V375A12E600BN2, V375A12H600BS2, V375A12T600BL3 , V375A12C600BG3, V375A12C600BN4, V375A12E600BS, V375A12M600BL3, V375A12T600BN , V375A12C600BG4, V375A12C600BS2, V375A12H600B, V375A12M600BN3, V375A12T600BN3 , V375A12C600BG5, V375A12C600BS3, V375A12H600BF2, V375A12T600B , V375A12C600BL, V375A12E600BG, V375A12H600BG, V375A12T600B3 , V375A12C600BL2, V375A12E600BG2, V375A12H600BG3, V375A12T600BF

04/04/22

停产

TPM1714BE3MG5K7C04, TPM1714BE3MG5K7T04, TPM1714BE3MG5K7M04, TPM1714BE3MG5K7C08, TPM1714BE3MG5K7T08, TPM1714BE3MG5K7M08, TPM1714VE3MG5K7C00, TPM1714VE3MG5K7T00, TPM1714VE3MG5K7M00, BCM3814B60E10A5C06, BCM3814B60E10A5C10, BCM3814V60E10A5C02, BCM3814B60E15A3T06, BCM3814B60E15A3C10, BCM3814V60E10A5T02, BCM3814B60E10A5T06, BCM3814B60E10A5T10, BCM3814V60E15A3C02, BCM3814B60E15A3C06, BCM3814B60E15A3T10, BCM3814V60E15A3T02, BCM3814B60E15A3CNX

04/04/22

停产

PF175B480C033FP-00, FE175D480C033FP-00, FE175D480M033FP-CB, PF175B480M033FP-00, FE175D480C033FP-CB, FE175D480T033FP-00, PF175B480T033FP-00, FE175D480M033FP-00, FE175D480T033FP-CB

03/10/22

电气规格变更

V28C28M100BG2, V28C28C100BL2, V28C28H100BL, V28C28T100BG3, V28C28C100BG3 , V28C28M100BG3, V28C28C100BL3, V28C28H100BL2, V28C28T100BL, V28C28C100BL , V28C28M100BL3, V28C28C100BN, V28C28H100BL3, V28C28T100BL2, V28C28M100BN , V28C28M100BL, V28C28C100BN2, V28C28H100BN, V28C28T100BL3, V28C28H100BG2 , V28C28C100B, V28C28C100BN3, V28C28H100BN3, V28C28T100BN, V28C28H100BG3 , V28C28C100B2, V28C28C100BS, V28C28T100B2, V28C28T100BN2, V28C28M100BS , V28C28C100B3, V28C28H100B, V28C28T100B3, V28C28M100B, V28C28T100BG , V28C28C100BF, V28C28H100B3, V28C28T100BF, V28C28M100B3, V28C28T100BG2 , V28C28C100BG, V28C28H100BF3, V28C28T100BF2, V28C28M100BF2, V28C28M100BL2 , V28C28C100BG2, V28C28H100BG, V28C28T100BF3, V28C28M100BF3, V28C28M100BG

02/04/22

产品变更通知

DCM3623T75H06A6M00, DCM3623T75H06A6T00, DCM48AP050T160A50, DCM48AP050M160A50

01/14/22

产品变更通知

MVTM36Bx360M003A00, MVTM36Bx240M005A00, MVTM36Bx180M007A00, MVTM36Bx120M010A00, VTM48Ex480y006A00, VTM48Ex320y009A00, VTM48Ex160y015A00, VTM48Ex240y012A00

12/17/21

电气规格变更

V300B28C250B3, V300B28C250BF3, V300B28C250BG, V300B28C250BG3, V300B28C250BL, V300B28C250BL2, V300B28C250BL3, V300B28C250BN, V300B28C250BN2, V300B28C250BN3, V300B28C250BS, V300B28E250B, V300B28E250B3, V300B28E250BF, V300B28E250BG, V300B28E250BG2, V300B28E250BL, V300B28E250BL2, V300B28E250BN, V300B28H250B, V300B28H250B3, V300B28H250BF, V300B28H250BF3, V300B28H250BG, V300B28H250BG3, V300B28H250BL, V300B28H250BL2, V300B28H250BL3, V300B28H250BN, V300B28H250BN2, V300B28H250BS, V300B28M250B, V300B28M250BG, V300B28M250BL, V300B28M250BL2, V300B28M250BL3, V300B28M250BN, V300B28M250BN2, V300B28M250BN3, V300B28M250BS, V300B28T250B, V300B28T250B2, V300B28T250B3, V300B28T250BF3, V300B28T250BG, V300B28T250BG3, V300B28T250BL, V300B28T250BL2, V300B28T250BL3, V300B28T250BN, V300B28T250BN2, V300B28T250BN3, V300B28T250BS, V300B28T250BS3

11/05/21

型号变更

VTM2308S60Z0825TZ0, VTM2308S60Z1513TZ0

08/13/21

停产

BCM48BF030M210A00, BCM48BF030T210A00, BCM48BT030M210A00, BCM48BT030T210A00

08/13/21

停产

MV036F030M040A, MVTM36BF022M055A00, MVTM36BT022M055A00, VTM48EF030M070A00, VTM48EF030T070A00, VTM48EH020M040A00, VTM48EH020T040A00, VTM48ET030M070A00, VTM48ET030T070A00

07/13/21

停产

VTM48EF012T130A01, VTM48EF012T130A10, VTM48EF020T080A00, VTM48ET020T080A00, VTM48EF012T130A00, VTM48EF015T115A00, VTM48EH015T050A00, VTM48EH015M050A00, MVTM36BF015M080A00, VTM48ET020T080A02, VTM48EF020M080A00, VTM48EF020T080B00, MVTM36BT015M080A00, VTM48EF020M080B00, VTM48ET020M080B00, VTM48ET020T080B00

06/22/21

停产

MI-260-IY, MI-260-MY, MI-RC601L-IYWY

06/18/21

停产

VI-920148B, VE-920211B, VE-820201B, VI-711599B, VI-720205B, VI-811721B, VI-911628B, VI-912450B, VI-710672B, VI-812106B, VI-911776B, VI-912643B, VI-820094B, VE-920254B, VI-911132B, VI-711610B, VI-720232B, VI-811762B, VE-912489B, VI-920034B, VI-710966B, VI-812178B, VI-911794B, VI-920033B, VI-912348B, VE-812031B, VE-911001B, VI-711611B, VI-810403B, VI-811773B, VE-811934B, VI-920190B, VI-710967B, VI-820004B, VI-911978B, VI-920054B, VE-720129B, VE-812091B, VE-912453B, VI-711630B, VI-912079B, VI-811774B, VE-912620B, VI-812105B, VE-820040B, VI-820064B, VI-912080B, VI-920079B, VI-910734B, VE-812092B, VI-912188B, VI-711761B, VI-912089B, VI-811811B, VE-920005B, VE-820161B, VI-711280B, VI-820079B, VI-810421B, VI-920156B, VI-912112B, VI-710589B, VI-912315B, VI-720005B, VI-912132B, VI-811883B, VE-920025B, VI-820068B, VI-711329B, VI-820106B, VI-810619B, VI-920174B, VE-911004B, VI-710591B, VI-912403B, VI-720015B, VI-912200B, VI-811886B, VE-920033B, VI-820112B, VI-711415B, VI-820149B, VI-810641B, VI-812067B, VE-912356B, VE-710671B, VI-912516B, VI-720044B, VI-912314B, VI-920240B, VE-920034B, VI-710622B, VE-711802B, VI-820159B, VI-810711B, VI-812068B, VI-820058B, VI-711593B, VI-920011B, VI-720045B, VI-912347B, VE-912357B, VE-920104B, VI-920272B, VI-711583B, VI-910449B, VI-810712B, VI-812101B, VE-720145B, VI-911080B, VE-912133B, VI-720046B, VI-912391B, VE-912358B, VE-811965B, VI-720195B, VE-820122B, VE-711562B, VI-920273B, VI-812103B, VI-911004B, VI-920317B, VI-920162B, VI-720082B, VI-912405B, VI-810966B, VE-920171B, VI-912545B, VI-711592B, VI-911001B, VI-920275B, VI-911894B, VI-811720B, VI-920204B, VI-720163B, VI-912511B, VE-920173B, VI-912309B V24A24E300BF, VI-811719B, VI-920311B

06/11/21

停产

M-FIAM7H11, M-FIAM7H12, M-FIAM7H21, M-FIAM7H22, M-FIAM7H23, M-FIAM7HG1, M-FIAM7HG2, M-FIAM7HG3, M-FIAM7HN1, M-FIAM7HN2, M-FIAM7HS1, M-FIAM7HS3, M-FIAM7M11, M-FIAM7M12, M-FIAM7M13, M-FIAM7M21, M-FIAM7M22, M-FIAM7M23, M-FIAM7MG1, M-FIAM7MG2, M-FIAM7MK1, M-FIAM7MN1, M-FIAM7MN2, M-FIAM7MN3, M-FIAM7MS1, M-FIAM7MS2

05/24/21

停产

VI-LFx-xx, VE-LFx-xx, VI-MAx-xx, VE-MAx-xx, VI-NAx-xx, VE-NAx-xx, VI-PAx-xxx VE-PAx-xxx, VI-QAx-xxx, VE-QAx-xxx, VI-RAxx-xxxx, VE-RAxx-xxxx

04/12/21

停产

VIZ0038G, VIZ0039D, VIZ0063C, VIZ0059B, VIZ0064, VIV0102THJC, VIZ0038F, VIZ0037G, VIZ0037A, VIZ0064B, VIZ0039E, VIV0102MHJ, VIZ0060B, VIZ0059A, VIZ0038, VIV0102THJD, VIZ0057, VIZ0037D, VIZ0063B, VIZ0063, VIZ0038D, VIZ0038C, VIZ0077A, VIZ0063A, VIZ0064A, VIZ0056, VIZ0027, VIV0102THJ, VIZ0037, VIZ0059C, VIZ0037F, VIZ0064C, VIZ0026, VIZ0038A, VIZ0059, VIZ0060C

04/12/21

停产

VIZ0038G, VIZ0039D, VIZ0063C, VIZ0059B, VIZ0064, VIV0102THJC, VIZ0038F, VIZ0037G, VIZ0037A, VIZ0064B, VIZ0039E, VIV0102MHJ, VIZ0060B, VIZ0059A, VIZ0038, VIV0102THJD, VIZ0057, VIZ0037D, VIZ0063B, VIZ0063, VIZ0038D, VIZ0038C, VIZ0077A, VIZ0063A, VIZ0064A, VIZ0056, VIZ0027, VIV0102THJ, VIZ0037, VIZ0059C, VIZ0037F, VIZ0064C, VIZ0026, VIZ0038A, VIZ0059, VIZ0060C

03/15/21

产品波纹规格变化

VI-811695B

03/09/21

更新效率规格

DCM3414V75H53C2C01, DCM3414B75H53C2C05, DCM3414B75H53C2C09, DCM3414V75H53C2T01, DCM3414B75H53C2T09, DCM3414B75H53C2T05

03/01/21

停产

BCM48BH120M120B00, BCM352F125T300A00, V048F096T025A, VTM48ET120M025A00, BCM48BF480M300A00, V048F480M006A, V048F480T006A, PRM48BT480M400B00, PRM48BT480M500A00, PRM2A04-001079

03/01/21

停产

PI3101-00-HVIZ, PI3105-00-HVIZ, PI3110-01-HVIZ, PI3109-01-HVIZ, PI3106-00-HVIZ, PI3106-01-HVIZ, PI3108-00-HVMZ, PI3109-00-HVMZ, PI3106-00-HVMZ, PI3111-00-HVMZ

02/02/21

封装外形图改进

NBM2317S60E1560T0R

02/01/21

产品终止

VIT270H3U600B002

01/29/21

停产

PI3302-00-BGIZ, PI3323-00-BGIZ, PI3323-00-BGMP, PI3323-00-BGMZ, PI3325-00-BGIZ, PI3325-00-BGMP, PI3325-00-BGMZ, PI3526-00-BGIZ, PI3542-00-BGIZ, PI3543-00-BGIZ, PI3545-00-BGIZ, PI3546-00-BGIZ, PI3740-00-BGIZ, PI3740-00-BGMP, PI3740-00-BGMZ

10/21/20

电气规格变更

MVTM36BT360M003A00, MVTM36BF360M003A00, MV036T360M003A, MV036F360M003A, MVTD36BF360M003A00

09/30/20

PI34x,PI33x,PI358x 系列 ZVS降压稳压器模块停产

PI3420-00-LGIZ, PI3421-00-LGIZ, PI3422-00-LGIZ, PI3311-00-LGIZ, PI3311-20-LGIZ, PI3311-01-LGIZ, PI3311-21-LGIZ, PI3318-00-LGIZ, PI3318-20-LGIZ, PI3318-01-LGIZ, PI3318-21-LGIZ, PI3312-00-LGIZ, PI3312-20-LGIZ, PI3312-01-LGIZ, PI3312-21-LGIZ, PI3301-20-LGIZ, PI3301-21-LGIZ, PI3302-20-LGIZ, PI3303-20-LGIZ, PI3305-20-LGIZ, PI3583-00-QFYZ, PI3585-00-QFYZ, PI3586-00-QFYZ

09/11/20

电气规格变更

NBM2317S60E1560T0R

08/21/20

澄清工作原理

VTM48EF480T006A00, VTM48EF480M006A00, VTM48ET480T006A00, VTM48ET480M006A00

07/01/20

停产

LPC1-01-10109, PM1-01-10151-2, PM1-03B-28-2, PM3-12-7944-MC, PM6-24-16637-G, PC1-01-15263-MI PM1-01-10293-2, PM1-03B-28-G, PM3-21-11236-MI, PM6-24-4829-2, PC1-01-16833, PM1-01-10526-MC, PM1-03B-48-2, PM3-21-11350-MC, PM6-24-503-2, PC1-01-4374, PM1-01-11711-2, PM1-03B-48-G, PM3-21-16114-2, PM6-24-8725-G, PC1-02-10108, PM1-01-13489-2, PM1-10-14964-MC, PM3-21-16583-G, PM6-42-507-2-QF, PC1-02-11879, PM1-01-3436-2, PM1-10-3596-2, PM3-21-2825-2, PM6-42-7151-G, PC1-02-17123-G, PM1-01-503-2 PM1-10-507-2, PM3-21-507-2, PM6-42-7780-G-QF, PC1-02-4737, PM1-01-522-2, PM1-20-4066-2, PM3-21-6837-G-QF, PM6-60-13899-G, PC1-02-5071, PM1-01-524-2, PM1-20-8628-G, PM3-21-8986-G, PM6-60-15321-2, PC1-02-6128, PM1-01-526-2, PM1-30-12899-2, PM3-22-14858-MC, PME24V_20A8A, PC1-02-6221, PM1-01-6610-2, PM1-30-14659-2, PM3-22-3934-2, PS1-01-05, PC1-02-662, PM1-01-9011-2, PM1-30-15114-2, PM3-22-7364-2, PS1-01-05-G, PC1-02-667-G, PM1-02-10022-MI, PM1-30-15797-2, PM3-30-10009-2, PS1-01-10105-G, PC1-02-7775, PM1-02-10251-2, PM1-30-15971-2, PM3-30-10434-G, PS1-01-10179-MI, PC1-02B-05-G, PM1-02-11109-G, PM1-30-16970-2, PM3-30-13822-MI, PS1-01-10180-MC, PC1-02B-12-G, PM1-02-11798-2, PM1-30-17499-2, PM3-30-13852-2, PS1-01-11710, PC1-02B-15-G, PM1-02-12013-G, PM1-30-4323-2, PM3-30-14677-2, PS1-01-11782-MC, PC1-02B-24-G, PM1-02-12731-MI, PM1-30-536-2, PM3-30-15324-MI, PS1-01-12, PC1-02B-28, PM1-02-12814-G, PM1-30-556-G, PM3-30-3973-2, PS1-01-12-G, PC1-02B-28-G, PM1-02-12834-G, PM2-02-10550-2, PM3-30-4067-2, PS1-01-13229-MI, PC1-02B-48-G, PM1-02-13263-2, PM2-02-12613-G, PM3-30-532-2, PS1-01-13357-MI, PC1-20-14320, PM1-02-13352-MI, PM2-02-16922-G, PM3-30-533-2, PS1-01-14689-MC, PC1-20-15691-G, PM1-02-13419-2, PM2-02-506-2, PM3-30-570-2, PS1-01-14760-G, PC1-20-2849, PM1-02-14694-MI, PM2-02-524-2, PM3-30-8176-G, PS1-01-14860-MC, PC1-20-5604, PM1-02-14955-MI, PM2-02-530-2, PM3-60-507-2, PS1-01-14941-MI, PC1-20-6080, PM1-02-14956-2, PM2-02-542-2, PM4-04-10224-2, PS1-01-15176, PC1-20-653, PM1-02-14970-2, PM2-02-8030-MI, PM4-04-14683-2, PS1-01-15290-G, PC1-20-657, PM1-02-14981-2, PM2-02-9667-2, PM4-04-14994-G, PS1-01-15449, PC1-20-8727, PM1-02-15006-MI, PM2-03-10477-2, PM4-04-16915-MI, PS1-01-15-G, PC1-20-9352-G, PM1-02-15297-2, PM2-03-11776-MC, PM4-04-3862-2, PS1-01-16008-MC, PC1-20-9757, PM1-02-15360-2, PM2-03-12835-G, PM4-04-4244-2, PS1-01-16216-MI,PC2-02-15689, PM1-02-15393-2, PM2-03-13024-MI, PM4-04-520-2, PS1-01-16306-MI, PC2-02-15894, PM1-02-16021-2, PM2-03-13795-G, PM4-04-525-2, PS1-01-16349, PC2-02-4182, PM1-02-16124-G, PM2-03-14290-G, PM4-04-8177-G, PS1-01-16350, PC2-02-5018, PM1-02-16340-2, PM2-03-14512-2, PM4-04-9823-2, PS1-01-16840, PC2-02-5494, PM1-02-16434-G, PM2-03-14534-2, PM4-13-11926-2, PS1-01-16937, PC2-02-6555-G, PM1-02-16754-G, PM2-03-16036-MC, PM4-13-13268-2, PS1-01-16986, PC2-02-7302, PM1-02-16940-2, PM2-03-16619-G, PM4-13-15544-MC, PS1-01-24, PC2-02-8200, PM1-02-16954-2, PM2-03-2678-2, PM4-13-15695-MI, PS1-01-24-G, PC2-02-9478, PM1-02-2369-2, PM2-03-2828-2, PM4-13-16047-MC, PS1-01-28-G, PC2-02-9732-G, PM1-02-4206-2, PM2-03-4239-2, PM4-13-504-G, PS1-01-3678, PC2-11-10175, PM1-02-4304-2, PM2-03-515-2, PM4-13-6232-2, PS1-01-4076, PC2-11-14778, PM1-02-525-2, PM2-03-518-2, PM4-13-6384-G-QF, PS1-01-4076-G, PC2-11-15698-G, PM1-02-535-2, PM2-03-519-2, PM4-13-8653-2, PS1-01-4094, PC2-11-5017, PM1-02-559-2, PM2-03-5543-G, PM4-13-9642-2, PS1-01-4094-G, PC2-11-5023, PM1-02-580-2, PM2-03-8096-2, PM4-22-10365-2, PS1-01-4337, PC2-11-5382, PM1-02-592-2, PM2-03-8097-2, PM4-22-13309-MC, PS1-01-4694, PC2-11-5702, PM1-02-601-2, PM2-03-8098-2, PM4-22-14080-2, PS1-01-4702, PC2-11-5919-G, PM1-02-612-2, PM2-03-8099-2, PM4-22-14261-MI, PS1-01-48, PC2-11-668, PM1-02-613-2, PM2-03-8360-2, PM4-22-14341-2, PS1-01-4809, PC2-11-672, PM1-02-6885-2, PM2-03-8515-2, PM4-22-14353-2, PS1-01-48-G, PC2-11-7634-G, PM1-02-7049-2, PM2-03-8620-G, PM4-22-14936-MI, PS1-01-5016, PC2-11-8053-MC, PM1-02-7190-2, PM2-03-9378-2, PM4-22-16888-G, PS1-01-5280, PC2-11-9479, PM1-02-7580-G, PM2-03-9910-2, PM4-22-4109-2, PS1-01-6042, PC2-11-9482, PM1-02-7891-G, PM2-11-10403-2, PM4-22-4705-2 PS1-01-6054, PC2-20-13063-MC, PM1-02-8766-2, PM2-11-13873-2, PM4-22-507-2 PS1-01-6611-G, PC2-20-13895-MC, PM1-02-9208-G, PM2-11-14614-G, PM4-22-520-2 PS1-01-6713, PC2-20-5015, PM1-02B-24-2, PM2-11-15553-G, PM4-22-5648-2 PS1-01-6714, PC2-20-5333, PM1-03-11041-G, PM2-11-15554-G, PM4-22-8055 PS1-01-687, PC2-20-7228, PM1-03-11124-2, PM2-11-15555-G, PM4-22-8055-MI PS1-01-688, PC2-20-9477, PM1-03-11357-2, PM2-11-16429-G, PM4-22-8519-2 PS1-01-7185, PC3-03-13551, PM1-03-12035-2, PM2-11-2313-2, PM4-22-9960-MI PS1-01-7191, PC3-03-14102, PM1-03-12190-2, PM2-11-506-2, PM4-31-11197-2 PS1-01-729, PC3-03-14479, PM1-03-12251-2, PM2-11-532-2, PM4-31-12242-2 PS1-01-734-G, PC3-03-15659-G, PM1-03-12424-G, PM2-12-10079-G, PM4-31-12382-2 PS1-01-7432, PC3-03-3280, PM1-03-13253-2, PM2-12-11579-2, PM4-31-13679-2 PS1-01-7821, PC3-12-5199, PM1-03-13261-G, PM2-12-11777-MC, PM4-31-14555-2 PS1-01-8114, PC3-21-3281, PM1-03-13611-G, PM2-12-12891-2, PM4-31-15352-2 PS1-01-8794, PC3-21-4245, PM1-03-13874-2, PM2-12-12944-G-QF, PM4-31-15463-2 PS1-01-9481, PC3-21-6394, PM1-03-14111-2, PM2-12-14779-2, PM4-31-15807-2 PS1-01-9786-G, PC3-21-651, PM1-03-14452-MC, PM2-12-14809-G, PM4-31-16074-2-QF PS1-01-9950, PC3-30-13356-MI, PM1-03-14719-2, PM2-12-15776-G, PM4-31-16607-2 PS1-10-11784-MI, PC3-30-14432-MI, PM1-03-15323-2, PM2-12-16098-2, PM4-31-3450-2 PS1-10-13315-MI, PC3-30-3930, PM1-03-15364-2, PM2-12-3935-2, PM4-31-521-2 PS1-10-14370-MI, PC3-30-660, PM1-03-15869-2, PM2-12-7581-G, PM4-31-535-2 PS1-10-16989-MC, PC4-04-10449-MC, PM1-03-16305-2, PM2-12-7931-2, PM4-31-544-2 PS1-10-17113-G, PC4-04-12487, PM1-03-17098-2, PM2-12-9070-2-QF, PM4-31-554-2 PS1-10-17154-G, PC4-04-14932-G, PM1-03-17118-G, PM2-20-10043-MC, PM4-31-565-2 PS1-10-17377, PC4-04-15270-MC, PM1-03-17241-2, PM2-20-11640-2, PM4-31-7429-G PS1-10-500, PC4-04-15548, PM1-03-17252-2, PM2-20-513-2, PM4-31-8362-G PS1-10-5407, PC4-04-15567, PM1-03-2611-2, PM2-21-14992-2, PM4-31-9502-2 PS1-10-7330-G, PC4-04-15586, PM1-03-3571-2, PM2-30-14304-MI, PM4-31-9751-G PS1-10-9599, PC4-04-4322, PM1-03-3927-2, PM2-30-15823-2, PM4-40-10114-G PS1-10-9798-MI, PC4-04-4326, PM1-03-3965-2, PM2-30-17347-MC, PM4-40-11014-2 PS2-02-10415-MI, PC4-04-676, PM1-03-4423-2, PM2-30-520-2, PM4-40-14502-MI PS2-02-12340, PC4-04-678, PM1-03-5113-2, PM2-30-527-2-LL, PM4-40-3118-2 PS2-02-12558, PC4-04-7172, PM1-03-532-2, PM2-30-6927-G, PM4-40-508-2 PS2-02-14942-G, PC4-04-7416, PM1-03-576-2, PM3-03-10050-G, PM4-40-542-2 PS2-02-14958-G, PC4-04-7941, PM1-03-5791-2, PM3-03-12504-2, PM4-40-544-2 PS2-02-15522, PC4-04-8605-MI, PM1-03-5856-2, PM3-03-12962-G, PM4-40-547-2 PS2-02-16054, PC4-04-9439, PM1-03-590-2, PM3-03-13866-2, PM4-40-568-2 PS2-02-16335-G, PC4-13-10423-G, PM1-03-628-2, PM3-03-14720-G, PM4-40-593-2 PS2-02-17509-G, PC4-13-5168, PM1-03-633-2, PM3-03-14797-G, PM4-40-604-2 PS2-02-2462, PC4-22-657, PM1-03-637-2, PM3-03-14924-G, PM4-50-500-2 PS2-02-3967, PC4-22-663, PM1-03-655-2, PM3-03-15234-MC, PM5-05-16635-2 PS2-02-4696, PC4-40-13722-G, PM1-03-670-2, PM3-03-15287-MC, PM5-05-7938-2 PS2-02-6518-G, PC4-40-3928, PM1-03-675-2, PM3-03-15423-G, PM5-14-8190-MI PS2-02-672, PC4-40-5940, PM1-03-679-2, PM3-03-16581-2, PM5-23-13395-2 PS2-02-690, PC4-40-651, PM1-03-684-2, PM3-03-527-2, PM5-23-3550-2 PS2-02-695-G, PC4-40-7807-G, PM1-03-7506-2, PM3-03-547-2, PM5-23-502-2 PS2-02-704, PC4-40-8994-MI, PM1-03-7693-2, PM3-03-5751-G, PM5-23-5926-2 PS2-02-9517-MC, PC5-05-15973-MC, PM1-03-7942-2, PM3-03-5892-G, PM5-23-7419-2 PS2-20-14260-MI, PC5-05-3606, PM1-03-8021-G, PM3-03-7205-G, PM5-23-8255-2 PS2-20-15110, PC5-05-4776, PM1-03-8246-G, PM3-03-8288-G, PM5-32-10218-2 PS2-20-15278-MI, PC5-05-656, PM1-03-8860-2, PM3-03-8461-G, PM5-41-10452-MC PS2-20-2796, PC5-05-658, PM1-03-9379-2, PM3-03-8517-2, PM5-41-12065-2 PS2-20-650, PC5-05-661, PM1-03-9827-2, PM3-03-9343-MI, PM5-41-12556-G PS2-20-7423, PC5-05-8040, PM1-03B-05-G, PM3-04-10353-2, PM5-41-13391-MI PS3-03-10106-G, PC5-05-8041, PM1-03B-12-2, PM3-04-11126-2, PM5-41-5192-2 PS3-03-10169-MI, PC5-05-8608, PM1-03B-12-G, PM3-04-12140-MI, PM5-41-6890-2 PS3-03-11535-G, PC5-05-9907, PM1-03B-15-G, PM3-04-13314-2, PM5-41-9937-2 PS3-03-12285, PC5-23-664, PM1-03B-24-2, PM3-04-15269-MC, PM5-50-11663-G, PS3-03-12412-MC, PC6-06-13458, PM1-03B-24-G, PM3-04-2829-2, PM5-50-508-2, PS3-03-12438-MC, PC6-06-13716, PC6-06-7633, PM3-04-7053-2, PM5-50-522-2, PS3-03-12515, PC6-06-14390, PC6-06-7679, PM3-04-7930-2, PM5-50-538-2, PS3-03-13372-G, PC6-06-15232-MC, PC6-06-8079-MI, PM3-12-11892-2, PM5-50-560-2, PS3-03-13952-G, PC6-06-3620, PC6-06-8198, PM3-12-12149-2, PM5-50-562-2, PS3-03-14912-G, PC6-06-5785, PC6-06-8290-G, PM3-12-13844-G, PM5-50-568-2, PS3-03-16909-MI, PC6-06-5786, PC6-06-8297, PM3-12-14245-2, PM5-50-8422-G, PS3-03-17448-G, PC6-06-659, PC6-06-8453, PM3-12-14246-2, PM6-06-11123-G-QF, PS3-03-3147, PC6-06-6623, PC6-06-8454, PM3-12-15226-MC, PM6-06-11868-2, PS3-03-4830, PC6-06-673, PC6-06-8455, PM3-12-2827-2, PM6-06-15949-2, PS3-03-6409, PC6-06-674, PC6-06-8500-G, PM3-12-4936-2, PM6-06-503-2, PS3-03-684, PM3-12-7195-G, PM6-06-9545-2, PM3-12-510-2, PM6-06-7278-2, PS3-03-686, PS3-03-9952-G, PS3-03-693, PM3-12-532-2-QF, PM6-06-8485-G-QF, PS3-03-692, PM3-12-543-2, PM6-06-9348-G

06/01/20

电气规格变更

VTM2308S60Z1513TZ0 隔离 VTM 1/4 k- 因数, VTM2308S60Z0825TZ0 隔离 VTM 1/8 k- 因数, VTM2308S60Z1513T00 隔离 VTM 1/4 k- 因数, 和 VTM2308S60Z0825T00 隔离 VTM 1/8 k- 因数

05/01/20

停产

PI3749-00-LGIZ, PI3749-20-LGIZ 和 PI3749-00-EVAL1

01/22/20

停产

VIT270H3U600B001, VIT270H3U600C001, VIT028H3U600D001, VIT028H3U600C001

01/09/20

更改 "VC" VTM 控制电器规格

VTM48Ex480y006A00

12/17/19

数据表格式更改

所有以 60 和 70 结尾的 DCM 模块

06/28/19

产品品牌变更

MQPI, QPI 和 QPO filters

06/26/19

电气规格变更

NBM2317S60E1560T0R

06/10/19

停产

QPO-1LZ, QPO-1LZ-01 和 QPO-1-EVAL1

05/30/19

产品规格变更

V72A28x400By, V375A28x600By, V300A36x500By, V300A28x500By, V28A28x200By, V28A24x200By, V28A15x200By, V24A48x300By, V24A12x500By, V110A48x300By, VE-920094B, V72A48x400By, V48A48x500By, V375A36x600By, V300A48x400By, V300A28x400By, V300A12x400By, V28A12x200By, V24A8x300By, V24A12x300By, VI-920381B, VI-912439B, VI-912033B, VE-920232B, VE-912456B, V300A15x400By, V28A36x200By, V110A8x300By, V110A12x400By, V110A12x300By, VI-911878B, VI-910953B, VE-920276B, V48A36x500By, V375A36x400By, V375A24x400By, V300A36x400By, V28A8x200By, V28A6V5x200By, V24A15x300By, V72A24x400By, V48A8x400By, V48A5x400By, V48A3V3x264By, V48A24x500By, V48A15x500By, V375A48x400By, V375A15x600By, V24A28x500By, V24A24x300By, V48A28x500By, V48A12x500By, V375A28x400By, V300A48x500By, V24A48x400By, V24A36x400By, V24A28x400By, V24A24x500By, V24A12x400By, V110A24x400By

05/24/19

停产

IB048E096T40N1-00, IB050E096T48N1-00, IB050Q096T80N3-00, IB050Q096T80N1-BP, IB050E120T32N1-CB, IB048E096T48N1-00, IB050E120T32N1-00, IB050Q120T53N1-00, IB054Q096T64N1-BP, IB050Q096T70N1-CB, IB048E120T32N1-00, IB050E120T32P1-00, IB050Q120T53N1-BP, IB054Q096T64N3-BP, IB050Q096T80N1-CB, IB048E120T40N1-00, IB050E120T40N1-00, IB050Q120T53N1-PK, IB054Q096T70N1-00, IB048E096T40N1-CB, IB048E120T40N1-01, IB050E120T40P1-00, IB054E096T40N1-00, IB054E120T40P2-00, IB048E096T48N1-CB, IB048E120T40N3-00, IB050Q096T64N1-00, IB054E096T40N3-00, IB054Q096T64N1-00, IB048E120T32N1-CB, IB048Q096T64N1-00, IB050Q096T64N1-01, IB054E096T48N1-00, IB054E120T32N1-CB, IB050E096T48N1-CB, IB048Q096T64N2-BP, IB050Q096T64N1-BP, IB054E096T48P1-00, IB054E096T40N1-CB, IB050Q096T64N1-CB, IB048Q096T70N2-BP, IB050Q096T64N2-00, IB054E120T32N1-00, IB050Q096T70N1B-CB, IB050E096T40N1-CB, IB048Q096T80N1-00, IB050Q096T64N3-00, IB054E120T40N1-00, IB050Q096T80N1B-CB, IB050E120T40N1-CB, IB050E096T40N2-00, IB050Q096T64N3-BP, IB048Q120T53N3-BP, IB050Q120T53N1B-CB, IB050Q120T53N1-CB, IB054Q120T60N1-BP, IB054Q120T60N1-00, IB050Q096T64N2-BP, IB054E096T40N3-CB, IBC030E01-00, IB050Q096T64P1-00, IB050Q096T70N1-BP, IB054Q096T80P1-BP, IB054Q096T64N1-CB, IBC036E01-00, IB050Q096T70N2-00, IB050Q096T70N3-BP, IB054Q120T53P2-00, IB048E120T40N1-CB, IBC060Q01-00, IB050Q096T80N2-00, IB050Q096T80N3-BP, IB048Q120T53N1-BP, IB048Q096T70N1-CB, IBC060Q01-B1, IB050Q120T60N1-00, IB050Q120T60N1-BP, IB054Q096T80N1-00, IB048Q120T53N1-CB, IBC060Q01-B2, IB048Q120T53P3-00, IB054Q120T53N1-00, IB048E120T40N2-00, IB054E096T48P1-CB, IBC070Q01-00, IB048Q120T60N1-00, IB054Q120T53N1-BP, IB054Q096T80P1-00, IB054Q096T70N1-CB, IBC070Q01-01, IB054Q096T80P3-00, IB048Q096T70N1-00, IB054Q120T53N2-BP, IB054Q120T53N1-CB, IBC070Q01-B1, IB048Q096T80N2-BP, IB050Q096T70N1-00, IB048E120T40P3-00, IB050Q096T64N1-CB, IBC070Q01-B2, IB048Q096T80P3-00, IB050Q096T70N2-BP, IB050Q096T80N2-BP, IB054E096T48N1-CB, IB048Q120T53N1-00, IB050Q096T70N3-00, IB050E096T40P1-00, IB054E120T40N1-CB, IB048Q120T60N1-BP, IB050Q096T80N1-00, IB050E096T40N1-00, IB048Q096T64N1-CB

05/17/19

电气规格变更

BCM4414BG0F4440C06, BCM4414BG0F4440C10, BCM4414BG0F4440T06, BCM4414BG0F4440T10, BCM4414VG0F4440C02, BCM4414VG0F4440T02

04/24/19

产品规格变更

BCM6123xD1E5135yzz, BCM400x500yIK8A3z

03/26/19

产品规格变更

所有 Maxi、Mini 和 Micro DC-DC Bricks,FIAM、MicroRAM、ARM、ENMod、FARM和M-FIAM 模块

03/08/19

产品数据手册变更

DCM4623TC8G16F0T00 和 DCM4623TC8G16F0M00

02/22/19

停产

QPO-2LZ, QPO-2LZ-01 和 QPO-2-EVAL1

09/14/18

产品停产通知

QPI-8LZ, QPI-8LZ-01

08/31/18

停产

所有 VIA 封装的 NBM,以 NBM3814 开头的模块型号

06/20/18

产品数据手册变更

DCM3414V50M17C2C01, DCM3414V75H31C2C01 DCM3714VD2H53E0C01, DCM3414V50M17C2T01 DCM3414V75H31C2T01, DCM3714VD2H53E0T01DCM3414V50M17C2M01, DCM3414B50M17C2C05 DCM3414B75H31C2C05, DCM3714BD2H53E0C05DCM3414B50M17C2T05, DCM3414B75H31C2T05 DCM3714BD2H53E0T05, DCM3414B50M17C2M05DCM3414B50M17C2C09, DCM3414B75H31C2C09 DCM3714BD2H53E0C09, DCM3414B50M17C2T09 DCM3414B75H31C2T09, DCM3714BD2H53E0T09DCM3414B50M17C2M09

04/23/18

停产和最后购买通知

GP-MPFC1H21, GP-MPFC1HN1, GP-MPFC1HN3

03/05/18

产品报废

VI-270-%X, VE-270-%X, VI-B70-%X, VE-B70-%X DC-DC 转换器

12/19/17

产品规格变更

所有 “4914”, “4414”, “3814”, “3714”和 “3414”VIA 封装的 BCM,DCM,NBM 和 PFM

08/08/17

产品规格变更

所有 “0823” 和 “1323” ChiP 封装的 VTM

06/30/17

产品数据手册变更

BCM3814x60E15A3yzz

06/02/17

产品停产通知

VI Brick PRM 和 MIL-COTs 滤波器

05/30/17

产品规格变更

所有 “3623”, “4623”, “6123”, 和 “2361” ChiP 封装的BCM,NBM 和 DCM

04/19/17

停产

P036F048T12AL, P036T048T12AL, P024F048T12AL, P024T048T12AL, MP028T036M12AL, MP028F036M12AL, P048F048T12AL, P048T048T12AL, P048F048T24AL, P048F048M24AL, P048T048T24AL, P048T048M24AL.

11/21/16

产品规格变更

VTMEx060y040A00, VIZ0084.

10/17/16

停产

BCM384F480F325A00, BCM384T480F325A00.

08/24/16

产品停产通知

PI2127-01-LGIZ, PI2002-00-QEIG, PI2161-01-LGIZ PI2001-00-SOIG, PI2007-00-QEIG, PI2001-00-QEIG PI2003-00-SOIG, PI5101-01-LGIZ, PI2003-00-QEIG PI2211-00-QAIG, PI2002-00-SOIG, PI2121-00-LGIZ

12/14/15

产品停产通知

PFC MegaPAC, PFC MegaPAC-EL,PFC MegaPAC-HPEL, PFC MegaPAC-HP4kW MegaAPC, Mini MegaPAC

11/17/15

产品规格变更

PRM48AH480T200A00

11/16/15

产品变更通知

PFC MegaPAC, PFC MegaPAC-EL, PFC MegaPAC-HPEL, PFC MegaPAC-HP 4kW MegaAPC, Mini MegaPAC

11/12/15

停产通知

PI2061-00-QEIG

11/05/15

产品停产通知

VE-CMU3-EM-CC, VI-CMU2-IM, VI-CMUG-CM-CC, VE-CMU3-IM, VI-CMU3-CM, VI-CMUJ-EM, VE-CMU3-IM-CC, VI-CMU3-CM-CC, VI-CMUL-CM, VE-CMU4-EM-CC, VI-CMU3-EM, VI-CMUL-CM-CC, VE-CMUL-IM-CC, VI-CMU3-EM-CC, VI-CMUL-EM, VI-CMU0-CQ, VI-CMU3-IM, VI-CMUL-EM-CC, VI-CMU0-IQ-CC, VI-CMU4-CM, VI-CMUL-IM, VI-CMU1-CM, VI-CMU4-CM-CC, VI-CMUL-IM-CC, VI-CMU2-CM-CC, VI-CMU4-IM-CC, VI-CMUY-IQ-CC

11/09/15

停产

B384F120T30, B384T120T30

3/31/15

停产

BCM48BF040M200A00, BCM48BF040T200A00BCM48BT040M200A00, BCM48BT040T200A00BCM48BH120M120A00, BCM48BH120T120A00VTM48EH040M025A00, VTM48EH040T025A00VTM48ET040M050A00, VTM48ET040T050A00VTM48EF040M050A00, VTM48EF040T050A00VTM48FH060M020A00, VTM48FH060T020A00VTM48EH120M010A00, VTM48EH120T010A00MVTM36BF030M040A00, MVTM36BT030M040A00VIV0005TFJ, VIV0007TFJ, PRM48BF480T400A00PRM48BT480T400A00, PRM48BH480T200A00P045F048T17AL, P045F048T32AL, P045T048T17ALP045T048T32AL, VIZ0017, VIZ0079, P024F048T12

02/12/15

产品停产通知

单相: VI-FPE6-CUX, VI-FKE6-CUX, VI-FPE6-CQX, VI-FKE6-CQX, VI-FPE6-CMX
VI-FKE6-CMX

三相: VI-TKY6-CHX, VI-TKY6-CEX
VI-TRY6-CCX

1/06/15

产品规格变更

所有全 VI Chip 和半 VI Chip 产品

12/08/14

产品改进

PI3301-00-LGIZ, PI3301-01-LGIZ, PI3301-20-LGIZ PI3301-21-LGIZ, PI3302-00-LGIZ, PI3302-20-LGIZ PI3303-00-LGIZ, PI3303-20-LGIZ, PI3305-00-LGIZ PI3305-20-LGIZ, PI3311-00-LGIZ, PI3311-01-LGIZ PI3311-20-LGIZ, PI3311-21-LGIZ, PI3312-00-LGIZ PI3312-01-LGIZ, PI3312-20-LGIZ, PI3312-21-LGIZ PI3318-00-LGIZ, PI3318-01-LGIZ, PI3318-20-LGIZ PI3318-21-LGIZ

10/30/14

产品替代

48 V 600 W ConverterPACs 使用以下前缀:
标准长度: PZ GPZ CPZ
扩展长度: PZL GPL

09/29/14

产品停产通知

QPI-10LZ, QPI-10LZ-01

09/12/14

产品性能参数变更

所有以 V48A15x500B 开头的 DC-DC 转换器模块型号 (例如: V48A15T500BL)

09/03/14

产品停产通知

MP0-9000, MP1-9404-1, MP1-9409-1, MP1-94514, MP1-94522, MP1-946911, MP1-953331, MP1-95524, MP1-9610, MP1-962784, MP1-964242, MP1-965287, MP1-96530, MP1-9701-5, MP1-9711198, MP1-97503, MP1-975073, MP1-9802, MP1-983062, MP1-983649, MP1-9838-3, MP1-98513, MP1-98513-1, MP1-98521, MP1-98539, MP1-98552, MP1-987427, MP10-91002, MP10-910502, MP10-910508, MP10-912500, MP11-911523, MP11-911527, MP12-91213129, MP12-9125174, MP14-9148990, =MP15-915500, MP16-916500, MP2-922616, MP2-947339, MP2-9502, MP2-9504-1,MP2-96518, MP2-96520, MP2-9806, MP2-9807, MP2-9811, MP2-9813, MP2-9823, MP2-982705, MP2-9829-1, MP2-9831, MP2-984055, MP2-984085-G, MP2-984813, MP2-98517, MP2-985816, MP2-987757-G, MP3-937493, MP3-9401-1, MP3-9401-1-G, MP3-9404-1, MP3-942708, MP3-9507-1, MP3-9508-1, MP3-9513523, MP3-95511-LL, MP3-9605-1, MP3-9607-1, MP3-96515, MP3-96525, MP3-96527, MP3-9711483-G, MP3-97505, MP3-975114, MP3-97518, MP3-977799-G, MP3-979217, MP3-9804-2, MP3-9811, MP3-98529-LL, MP3-98545, MP3-98546, MP3-986457, MP4-9412036-G, MP4-9417, MP4-943325, MP4-94516, MP4-94519, MP4-947534-G, MP4-9503-1, MP4-9507, MP4-9509, MP4-954230, MP4-954334, MP4-954863, MP4-95513, MP4-9609, MP4-96506, MP4-96514, MP4-96521, MP4-96524, MP4-96528, MP4-965906, MP4-9706, MP4-9713435, MP4-973431, MP4-973807, MP4-974013, MP4-97521, MP4-97526, MP4-97528, MP4-9813705, MP4-9814005, MP4-983117, MP4-9834-2, MP4-983899, MP4-984073, MP4-984853, MP4-985311, MP4-98578, MP4-98584, MP4-985936, MP4-98600, MP4-98618, MP4-98625, MP4-987136, MP4-988610, MP4-99509, MP4-99514, MP5-9512279, MP5-9515, MP5-95529, MP5-95530, MP5-95531, MP5-95532, MP5-957636-G, MP5-9614, MP5-9617, MP5-9627, MP5-96515, MP5-967494, MP5-9701, MP5-9711115, MP5-9712385, MP5-9713768, MP5-9729, MP5-973415, MP5-974095, MP5-97507-1, MP5-97516, MP5-97520,, MP5-97526, MP5-97527, MP5-97528, MP5-9811681, MP5-9816, MP5-9823, MP5-984313, MP5-98510, MP5-98521-LL, MP5-98529, MP5-985520, MP5-985828, MP5-986692, MP5-9907-1, MP5-992006-LL, MP6-9108103-G, MP6-9610291-G, MP6-9619, MP6-9623, MP6-9634, MP6-96512, MP6-96529, MP6-96537, MP6-96545, MP6-96546, MP6-968068-G, MP6-9720, MP6-9724, MP6-97505, MP6-97507, MP6-975183, MP6-979409-G, MP6-98507, MP6-988346, MP6-9905, MP6-993248, MP6-99508, MP6-99510, MP7-91003, MP7-959537, MP7-9711, MP7-9714252, MP7-9722, MP7-972217, MP7-9732, MP7-97534, MP7-97536, MP7-97541, MP7-975533, MP7-975949, MP7-977101, MP7-977254, MP7-977610, MP7-978107, MP7-978107-1, MP7-9805-1, MP7-9815, MP7-9820-3, MP7-9835, MP7-984075, MP7-9841, MP7-984149, MP7-9845, MP7-98501, MP7-98528, MP7-98529, MP7-9853-1, MP7-98531, MP7-98532, MP7-986223, MP7-9865-2, MP7-9908, MP7-9913, MP7-992267, MP7-99506-LL, MP7-99510, MP7-996568, MP8-91003-1, MP8-9810229-G, MP8-9812, MP8-983594-G, MP8-9837, MP8-9837-1, MP8-983915, MP8-98514, MP8-98526, MP8-98544, MP8-98547, MP8-98550, MP8-9860, MP8-9870, MP8-9911-1, MP8-99507, MP8-99508, MP9-910503, MP9-91103-1, MP9-9113925, MP9-911501, MP9-9910-1, MP9-99509

09/03/14

产品停产通知

MP0-4000-22-EL, MP1-416150-2-EL, MP10-4106412-2-EL, MP10-413500-22-EL, MP13-413503-22-EL, MP14-414504-22-EL, MP17-41712972-2-EL, MP2-410513-22-EL, MP2-4211468-G-EL, MP20-420501-22-EL, MP3-437916-2-EL, MP3-472895-EL, MP4-443224-2-EL, MP4-496638-2-EL, MP5-4109296-2-EL, MP6-475351-2-EL, MP7-412500-22-EL, MP8-410502-22-EL, MP8-49501-22-EL, MP9-410500-22-EL, MP9-411500-22-EL, MPB-49503-22-EL, MX0-4000-2-EL, MX0-4000-32-EL, MX1-4102373-EL, MX1-410517-33-EL, MX1-43501-32-EL, MX1-45502-32-EL, MX1-4614222-2-EL, MX1-46509-32-EL, MX1-46510-32-EL, MX1-47500-32-EL, MX1-475859-2-EL, MX1-4812193-G-EL, MX1-4814001-2-EL, MX1-482375-EL, MX1-48503-32-EL, MX1-48505-32-EL, MX1-492374-EL, MX1-49505-32-EL, MX10-4102942-2-EL, MX10-4102942-EL, MX10-4103714-2-EL, MX10-410501-22-EL, MX10-410503-33-EL, MX10-4105762-2-EL, MX10-4106891-2-EL, MX10-4107403-2-EL, MX10-4107913-2-EL, MX17-418503-32-EL, MX2-4102364-EL, MX2-410502-33-EL, MX2-410507-33-EL, MX2-410509-33-EL, MX2-410517-33-EL, MX2-410518-33-EL, MX2-45501-32-EL, MX2-48501-32-EL, MX2-488775-2-33-EL, MX3-410502-33-EL, MX3-410505-33-EL, MX3-410513-33-EL, MX3-45503-32-EL, MX3-48502-32-2-EL, MX3-48502-32-EL, MX3-497795-2-EL, MX4-410501-33-EL, MX4-410503-33-EL, MX4-410507-33-EL, MX4-4105573-2-EL, MX4-4105830-2-EL, MX4-4106375-2-EL, MX4-4107678-2-EL, MX4-45502-32-EL, MX4-463509-2-EL, MX4-47502-32-EL, MX4-4910333-2-EL, MX5-410502-33-EL, MX5-410507-33-EL, MX5-4105783-2-EL, MX5-412500-23-EL, MX5-46500-22-EL, MX5-498760-2-EL, MX6-4107475-2-EL, MX6-4109793-2-EL, MX6-46501-22-EL, MX6-472532-2-EL, MX6-472532-EL, MX6-478008-2-EL, MX6-493277-2-EL, MX6-49504-23-EL, MX7-4103651-2-EL, MX7-4104839-2-EL, MX7-4107476-2-EL, MX7-47501-22-EL, MX7-47507-22-EL, MX7-482130-EL, MX7-4914071-2-EL, MX7-49504-32-2-EL, MX7-49504-32-EL, MX8-41011470-2-EL, MX8-4102519-2-EL, MX8-4102519-EL, MX8-4107805-2-EL, MX8-48505-32-EL, MX8-49502-32-EL, MX9-4116994-2-EL, MX9-49502-22-EL, MX9-49503-22-EL, MX9-496093-2-EL, MXB-410511-33-EL, MXB-48051-33-EL, MXB-488776-2-34-EL

09/03/14

产品停产通知

FE360 FE375 FE375-1 FE384

09/03/14

产品停产通知

UP1-DZZZ-CSG, UP1-DZZZ-FSG, UP1-FZZZ-CMG, UP1-FZZZ-CSG, UP1-FZZZ-CSN, UP1-FZZZ-FSG, UP1-FZZZ-FSN, UP1-JZZZ-CSG, UP1-JZZZ-FSG, UP1-JZZZ-FSN, UP1-MCZZ-FSG, UP1-MCZZ-FSN, UP1-MCZZ-LSG, UP1-MIZZ-CSG, UP1-MIZZ-FSN, UP1-MKZZ-CSG, UP1-MMBZ-FSN, UP1-MMEZ-CSG, UP1-MMEZ-CSN, UP1-MMEZ-FSG, UP1-MMEZ-LSN, UP1-MMHZ-FSG, UP1-MMMA-CSG, UP1-MMMG-CSG, UP1-MMMG-FSN, UP1-MMTZ-CSG, UP1-MMTZ-FSG, UP1-SZZZ-FSG, UP1-SZZZ-LSG, UP1-UZZZ-CSG, UP1-UZZZ-CSN, UP1-UZZZ-FSG, UP1-UZZZ-FSN, UP2-AIZZ-CSN, UP2-BZEZ-FSG, UP2-EZEZ-FSG, UP2-EZHZ-CSN, UP2-MAEZ-CSN, UP2-MATZ-CSN, UP2-MEZG-FSN, UP2-MMGG-FSN, UP2-TZTZ-FSN, UP3-AABZ-FSN, UP3-AAEZ-LSG, UP4-AAAA-CSG, UP4-AAAA-FSG, UP4-AAAA-FSN, UP4-GGGG-CMG, UP4-GGGG-CSG

8/04/14

产品规格变更

BCM48BF030M210A00, BCM48BF030T210A00, BCM48BT030M210A00, BCM48BT030T210A00, B048F080M24A, B048F080T24A, B048T080M24A, B048T080T24A, BCM48BF080M240A00 BCM48BF080T240A00, BCM48BT080M240A00 BCM48BT080T240A00, B048F096M24A, B048F096T24A, B048T096M24A, B048T096T24A, BCM48BF096M240A00, BCM48BF096T240A00, BCM48BT096M240A00, BCM48BT096T240A00, BCM48BF120M300A00, BCM48BF120T300A00, BCM48BT120M300A00, BCM48BT120T300A00, VTM48EF030M070A00, VTM48EF030T070A00, VTM48ET030M070A00, VTM48ET030T070A00, V048F080T030A, V048F080M030A, V048T080T030A, V048T080M030A, VTM48EF080M030A00, VTM48EF080T030A00, VTM48ET080M030A00, VTM48ET080T030A00, V048F096M025A, V048F096T025A, V048T096M025A, V048T096T025A, VTM48EF096M025A00, VTM48EF096T025A00 VTM48ET096M025A00, VTM48ET096T025A00 VTM48EF120M025A00, VTM48EF120T025A00, VTM48ET120M025A00, VTM48ET120T025A00

7/02/14

停产

B352F110T24, B352T110T24, B352F110T30 B352T110T30, BCM352F110T300A00, BCM352T110T300A00

6/20/14

产品规格变更

B048F060T24, B048F060M24, B048T060T24, B048T060M24, V048F060T040, V048F060M040, V048T060T040, V048T060M040, B048F080T24, B048F080M24, B048T080T24, B048T080M24, V048F080T030, V048F080M030, V048T080T030, V048T080M030, B048F096T24, B048F096M24, B048T096T24, B048T096M24, V048F096T025, V048F096M025, V048T096T025, V048T096M025, VIZ0078

06/02/14

产品停产通知

IE-200-CX, IE-200-CY, IE-201-CX, IE-201-CY, IE-202-CX, IE-202-CY, IE-203-CX, IE-203-CY, IE-204-CX, IE-204-CY, IE-210-CV, IE-210-CW, IE-210-CX, IE-210-CY, IE-211-CV, IE-211-CW, IE-211-CX, IE-211-CY, IE-212-CV, IE-212-CW, IE-212-CX, IE-212-CY, IE-213-CW, IE-213-CX, IE-213-CY, IE-214-CV, IE-214-CW, IE-214-CX, IP-214-CY-05, IP-220-CW, IP-220-CX, IP-220-CY, IP-221-CW, IP-221-CX, IP-221-CY, IP-221-CY-01, IP-222-CW, IP-222-CY, IP-224-CW, IP-224-CX, IP-224-CY, IP-230-01, IP-230-12, IP-230-CU, IP-230-CV, IP-230-CW, IP-230-CX, IP-230-CY, IP-231-05, IP-231-06, IP-231-07, IP-231-CU, IP-231-CV, IP-231-CW, IP-231-CX, IP-231-CY, IE-214-CY, IE-220-CW, IE-220-CX, IE-220-CY, IE-221-CW, IE-221-CX, IE-221-CY, IE-222-CW, IE-222-CY, IE-224-CW, IE-224-CX, IE-224-CY, IE-230-CU, IE-230-CV, IE-230-CW, IE-230-CX, IE-230-CY, IE-231-CU, IE-231-CV, IE-231-CW, IE-231-CX, IE-231-CY, IE-232-CU, IE-232-CV, IE-232-CW, IE-232-CY, IE-233-CU, IE-233-CV, IE-233-CW, IE-233-CX, IE-234-CU, IE-234-CV, IE-234-CW, IE-234-CX, IE-23L-CU, IE-23M-CU, IE-23W-CU, IE-23Y-CU, IE-23Z-CU, IE-250-CV, IE-250-CW, IE-250-CX, IP-232-08, IP-232-10, IP-232-CU, IP-232-CU-11, IP-232-CV, IP-232-CW, IP-232-CY, IP-233-14, IP-233-CU, IP-233-CV, IP-233-CW, IP-233-CX, IP-234-CU, IP-234-CV, IP-234-CW, IP-234-CX, IP-23L-04, IP-23L-CU, IP-23M-CU, IP-23W-CU, IP-23Y-CU, IP-23Z-CU, IP-240-02, IP-240-04, IP-240-ZW, IP-243-03, IP-244-01, IP-244-CV01, IP-250-01, IP-250-0101, IP-250-02, IP-250-03, IP-250-06, IP-250-CV, IP-250-CW, IP-250-CX, IP-250-CX-13, IP-250-CY, IP-250-CY-04, IP-250-CY-16, IP-251-07, IP-251-CU, IE-250-CY, IE-251-CU, IE-251-CV, IE-251-CW, IE-251-CX, IE-251-CY, IE-252-CV, IE-252-CW, IE-253-CU, IE-253-CV, IE-253-CW, IE-253-CY, IE-254-CU, IE-254-CV, IE-254-CW, IE-254-CX, IE-260-01, IE-260-CU, IE-260-CV, IE-260-CW, IE-260-CX, IE-260-CY, IE-261-CU, IE-261-CV, IE-261-CW, IE-261-CX, IE-261-CY, IE-262-CU, IE-262-CV, IE-262-CW, IE-262-CX, IE-262-CY, IE-263-CU, IE-263-CV, IE-263-CW, IE-263-CX, IE-263-CY, IE-264-CU, IE-264-CV, IE-264-CW, IE-264-CX, IE-264-CY, IP-251-CV, IP-251-CW , IP-251-CX, IP-251-CY, IP-251-CY-05, IP-252-08, IP-252-CV, IP-252-CW, IP-252-CW-15, IP-253-09, IP-253-10, IP-253-CU, IP-253-CV, IP-253-CW, IP-253-CY, IP-253-CY-14, IP-254-11, IP-254-CU, IP-254-CV, IP-254-CV-12, IP-254-CW, IP-254-CX, IP-260-01, IP-260-03, IP-260-07, IP-260-09, IP-260-CU, IP-260-CV, IP-260-CW, IP-260-CX, IP-260-CY, IP-261-08, IP-261-10, IP-261-CU, IP-261-CU-13, IP-261-CV, IP-261-CW, IP-261-CW-14, IP-261-CX, IP-261-CY, IP-262-CU, IP-262-CV, IE-26L-CU, IE-26N-CU, IE-26W-CU, IE-26W-CV, IE-26W-CX, IE-26Y-CU, IE-26Y-CX, IE-26Z-CU, IE-273-CW, IE-273-CY, IE-2N0-CV, IE-2N0-CX, IE-2N0-CY, IE-2N1-CV, IE-2N1-CW, IE-2N1-CY, IE-2N2-CV, IE-2N3-CV, IE-2N3-CY, IE-2N4-CV, IE-2NL-CV, IE-2T0-CV, IE-2T0-CW, IE-2T0-CY, IE-2T1-CW, IE-2T3-CV, IE-2T4-CV, IE-2W0-CW, IE-2W0-CX, IE-2W0-CY, IE-2W1-CV, IE-2W1-CW, IE-2W1-CX, IE-2W1-CY, IE-2W3-CV, IE-2W3-CY, IE-2W4-CV, IE-2WY-CW, IE-B00-CX, IE-B00-CY, IE-B01-CX, IE-B02-CX, IP-262-CW, IP-262-CX, IP-262-CY, IP-263-05, IP-263-CU, IP-263-CV, IP-263-CW, IP-263-CX, IP-263-CY, IP-264-11, IP-264-20, IP-264-CU, IP-264-CV, IP-264-CW, IP-264-CX, IP-264-CY, IP-26L-12, IP-26L-15, IP-26L-CU, IP-26N-CU, IP-26W-CU, IP-26W-CV, IP-26W-CX, IP-26Y-CU, IP-26Y-CX, IP-26Z-CU, IP-273-CW, IP-273-CY, IP-2N0-CV, IP-2N0-CX, IP-2N0-CY, IP-2N1-CV, IP-2N1-CW, IP-2N1-CY, IP-2N2-CV, IP-2N3-CV, IP-2N3-CY, IP-2N4-CV, IP-2NL-CV, IP-2T0-CV, IP-2T0-CW, IP-2T0-CY, IE-B02-CY, IE-B03-CX, IE-B03-CY, IE-B04-CX, IE-B04-CY, IE-B10-CV, IE-B10-CW, IE-B11-CV, IE-B11-CW, IE-B12-CV, IE-B13-CW, IE-B14-CV, IE-B14-CW, IE-B20-CW, IE-B20-CX, IE-B21-CW, E-B21-CX, IE-B22-CW, IE-B24-CW, IE-B24-CX, IE-B30-CU, IE-B30-CV, IE-B30-CW, IE-B31-CU, IE-B31-CV, IE-B31-CW, IE-B32-CU, IE-B32-CV, IE-B32-CW, IE-B33-CU, IE-B33-CV, IE-B33-CW, IE-B34-CU, IE-B34-CV, IE-B34-CW, IE-B3L-CU, IE-B3M-CU, IE-B3W-CU, IE-B3Y-CU, IE-B3Z-CU, IE-B50-CV, IE-B50-CW, IP-2T1-CW, IP-2T3-01, IP-2T3-CV, IP-2T4-CV, IP-2W0-CW, IP-2W0-CX, IP-2W0-CY, IP-2W1-CV, IP-2W1-CW, IP-2W1-CX, IP-2W1-CY , IP-2W3-CV , IP-2W3-CY, IP-2W4-CV, IP-2WY-CW, IP-B00-CX, IP-B00-CY, IP-B01-CX, IP-B02-CX, IP-B02-CY, IP-B03-CX, IP-B03-CY, IP-B04-CX, IP-B04-CY, IP-B10-CV, IP-B10-CV-03, IP-B10-CW, IP-B11-CV, IP-B11-CW, IP-B12-01, IP-B12-CV, IP-B12-CV-04, IP-B13-CV, IP-B13-CW, IP-B14-CV, IP-B14-CV-06, IP-B14-CW, IP-B20-CW, IP-B20-CX, IP-B21-CW, IP-B21-CX, IP-B22-CW, IE-B51-CU, IE-B51-CV, IE-B51-CW, IE-B52-CV, IE-B52-CW, IE-B53-CU, IE-B53-CV, IE-B53-CW, IE-B54-CU, IE-B54-CV, IE-B54-CW, IE-B60-02, IE-B60-CU, IE-B60-CV, IE-B60-CW, IE-B61-CU, IE-B61-CV, IE-B61-CW, IE-B61-CX, IE-B62-CU, IE-B62-CV, IE-B62-CW, IE-B63-CU, IE-B63-CV, IE-B63-CW, IE-B64-CU, IE-B64-CV, IE-B64-CW, IE-B6L-CU, IE-B6N-CU, IE-B6W-CU , IE-B6W-CV, IE-B6W-CX, IE-B6Y-CU, IE-B6Z-CU, IE-BN0-CV, IE-BN1-CV, IE-BN2-CV, IE-BN3-CV, IE-BN4-CV, IE-BT0-CV, IE-BT1-CW, IP-B24-CW, IP-B24-CX, IP-B30-01, IP-B30-CU, IP-B30-CV, IP-B30-CW, IP-B31-CU, IP-B31-CV, IP-B31-CW, IP-B32-CU, IP-B32-CV, IP-B32-CW, IP-B33-CU, IP-B33-CV, IP-B33-CW, IP-B34-CU, IP-B34-CV, IP-B34-CW, IP-B3L-04, IP-B3L-CU, IP-B3M-CU, IP-B3W-CU, IP-B3Y-CU, IP-B3Z-CU, IP-B50-01, IP-B50-0101, IP-B50-02, IP-B50-CV, IP-B50-CV, IP-B51-CU, IP-B51-CV, IP-B51-CW, IP-B52-CV, IP-B52-CW, IP-B52-CW-05, IP-B53-CU, IP-B53-CV, IP-B53-CW, IP-B54-03, IP-B54-CU, IP-B54-CV, IP-B54-CV-04, IE-BT3-CV, IE-BT4-CV, IE-BW0-CW, IE-BW1-CV, IE-BW3-CV, IE-BW4-CV, IE-BWY-CW, IE-J00-CY, IE-J00-CZ, IE-J01-CY, IE-J01-CZ, IE-J02-CY, IE-J02-CZ, IE-J03-CY, IE-J03-CZ, IE-J04-CY, IE-J10-CX, IE-J10-CZ, IE-J14-CZ, IE-J20-CY, IE-J20-CZ, IE-J21-CZ, IE-J22-CY, IE-J22-CZ, IE-J23-CZ, IE-J30-CX, IE-J30-CY, IE-J30-CY, IE-J31-CW, IE-J31-CX, IE-J31-CY, IE-J31-CZ, IE-J32-CX, IE-J32-CY, IE-J50-CX, IE-J50-CY, IE-J51-CY, IE-J52-CX, IE-J53-CY, IE-J54-CX, IE-J60-CX, IE-J60-CY, IP-B54-CW, IP-B60-02, IP-B60-05, IP-B60-CU, IP-B60-CV, IP-B60-CW, IP-B61-06, IP-B61-CU, IP-B61-CU-07, IP-B61-CV, IP-B61-CW, IP-B61-CX, IP-B62-CU, IP-B62-CV, IP-B62-CW, IP-B63-04, IP-B63-CU, IP-B63-CV, IP-B63-CW, IP-B64-CU, IP-B64-CV, IP-B64-CW, IP-B6L-CU, IP-B6N-CU, IP-B6W-CU, IP-B6W-CV, IP-B6W-CX , IP-B6Y-CU, IP-B6Z-CU, IP-BN0-CV, IP-BN1-CV, IP-BN2-CV, IP-BN3-CV, IP-BN4-CV, IP-BT0-CV, IP-BT1-CW, IP-BT3-01, IP-BT3-CV, IP-BT4-CV, IP-BW0-CW, IP-BW1-CV, IP-BW3-CV, IE-J60-CZ, IE-J61-CW, IE-J61-CX, IE-J61-CY, IE-J61-CZ, IE-J62-CX, IE-J62-CY, IE-J62-CZ, IE-J63-CW, IE-J63-CX, IE-J63-CY, IE-J64-CW, IE-J64-CY, IE-J6L-CW, IE-J6L-CX, IE-J6Z-CY, IE-J70-CY, IE-J70-CZ, IE-J71-CY, IE-J71-CZ, IE-J73-CY, IE-JN0-CY, IE-JN0-CZ, IE-JN1-CX, IE-JN1-CY, IE-JNY-CZ, IE-JT1-CY, IE-JT2-CY, IE-JW0-CY, IE-JW0-CZ, IE-JW1-CX, IE-JW1-CY, IE-JW1-CY, IE-JW2-CZ, IE-JW3-CY, IE-JWY-CZ, IP-200-04, IP-200-CX, IP-200-CY, IP-201-CX, IP-201-CY, IP-BW4-CV, IP-BWY-CW, IP-J00-01, IP-J00-CY, IP-J00-CZ, IP-J01-CY, IP-J01-CZ, IP-J02-CY, IP-J02-CZ, IP-J03-CY, IP-J03-CZ, IP-J04-CY, IP-J10-CX, IP-J10-CZ, IP-J14-CZ, IP-J20-01, IP-J20-CY, IP-J20-CZ, IP-J21-CZ, IP-J22-CY, IP-J22-CZ, IP-J23-CZ, IP-J2M-02, IP-J30-04, IP-J30-CX, IP-J30-CY, IP-J30-CZ, IP-J31-01, IP-J31-02, IP-J31-CW, IP-J31-CX, IP-J31-CY, IP-J31-CZ, IP-J32-03, IP-J32-CX, IP-J32-CY, IP-J50-CX, IP-J50-CY, IP-J51-01, IP-J51-CY, IP-J52-CX, IP-202-CX, IP-202-CY, IP-203-CX, IP-203-CY, IP-204-02, IP-204-03, IP-204-CX, IP-204-CX01-TR1, IP-204-CY, IP-210-CV, IP-210-CV-11, IP-210-CW, IP-210-CX, IP-210-CY, IP-210-CY-02, IP-210-CY-07, IP-211-CV, IP-211-CV-10, IP-211-CV-15, IP-211-CW, IP-211-CX, IP-211-CY, IP-211-CY-17, IP-212-01, IP-212-CV, IP-212-CV-12, IP-212-CW, IP-212-CX, IP-212-CY, IP-212-CY-08, IP-212-CY-16, IP-213-18, IP-213-CV, IP-213-CW, IP-213-CX, IP-213-CX-09, IP-213-CY, IP-213-CY-03, IP-214-04, IP-214-CV, IP-214-CV01, IP-J53-CY, IP-J54-CX, IP-J60-CX, IP-J60-CY, IP-J60-CZ, IP-J61-CW, IP-J61-CX, IP-J61-CY, IP-J61-CZ, IP-J62-CX, IP-J62-CY, IP-J62-CZ, IP-J63-CW, IP-J63-CX, IP-J63-CY, IP-J64-CW, IP-J64-CY, IP-J6L-CW, IP-J6L-CX, IP-J6W-CY-01, IP-J6Z-CY, IP-J70-CY, IP-J70-CZ, IP-J71-CY, IP-J71-CY, IP-J71-CZ, IP-J73-CY, IP-JN0-CY, IP-JN0-CZ, IP-JN1-CX, IP-JN1-CY, IP-JNY-CZ, IP-JT1-CY, IP-JT2-CY, IP-JW0-CY, IP-JW0-CZ, IP-JW1-CX, IP-JW1-CY, y IP-JW1-CY-01, IP-JW1-CZ, IP-JW2-CZ, IP-214-CV-14IP-214-CV-14, IP-214-CW, IP-214-CX, IP-214-CY, IP-JW3-CY, IP-JWY-CZ, XP-232-08, XP-263-05

04/07/14

产品停产通知

BC048A015M014FP, BC352B110T060FP, VT048A040M050FP, BC048A015T014FP, BC384A120T030FP, VT048A040T050FP, BC048A030M021FP, BC384A480T033FP, VT048A060M040FP, BC048A030T021FP, BC384B120T060FP, VT048A060T040FP, BC048A040M020FP, MC270A330M024FP, VT048A080M030FP, BC048A040T020FP, MC270A450M027FP, VT048A080T030FP, BC048A060M024FP, MC270A450M027FP-00, VT048A096M025FP, BC048A060T024FP, MR028A036M012FP, VT048A096T025FP, BC048A080M024FP, MR028B036M012FPT, VT048A120M025FP, BC048A080T024FP, MT036A011M100FP, VT048A120T025FP, BC048A096M024FP, MT036A015M080FP, VT048A160M015FP, BC048A096T024FP, MT036A022M055FP, VT048A160T015FP, BC048A120M030FP, MT036A030M040FP, VT048A240M012FP, BC048A120T030FP, MT036A045M027FP, VT048A240T012FP, BC048A160M024FP, MT036A060M020FP, VT048A320M009FP, BC048A160T024FP, MT036A072M017FP, VT048A320T009FP, BC048A240M030FP, MT036A090M013FP, VT048A480M006FP, BC048A240T030FP, MT036A120M010FP, VT048A480T006FP, BC048A320M030FP, MT036A180M007FP, VT048J015M050FP, BC048A320T030FP, MT036A240M005FP, VT048J015M050PP, BC048A480M030FP, MT036A360M003FP, VT048J015T050FP, BC048A480T030FP, PR024A480T012FP, VT048J015T050PP, BC048B015T028FP, PR045A480T017FP, VT048J020M040FP, BC048B030T042FP, PR045A480T032FP, VT048J020M040PP, BC048B040T040FP, PR045J480T020FP, VT048J020T040FP, BC048B060T048FP, PR045J480T020PP, VT048J020T040PP, BC048B080T048FP, PR048A480M024FP, VT048J040M025FP, BC048B096T048FP, PR048A480T012FP, VT048J040M025PP, BC048B120T060FP, PR048A480T024FP, VT048J040T025FP, BC048B160T048FP, VT048A012T130FP, VT048J040T025PP, BC048B240T060FP, VT048A012T130PP, VT048J060M020FP, BC048B320T060FP, VT048A015M100FP, VT048J060M020PP, BC048B480T060FP, VT048A015T100FP, VT048J060T020FP, BC048J120T012FP, VT048A015T115FP, VT048J060T020PP, BC048J120T012PP, VT048A015T115PP, VT048J120M010FP, BC352A110T024FP, VT048A020M080FP, VT048J120M010PP, BC352A110T030FP, VT048A020T080FP, VT048J120T010FP, BC352A440T033FP, VT048A030M070FP, VT048J120T010PP, BC352B110T048FP, VT048A030T070FP

04/03/14

停产

MV036F011M100, MV036T011M100, MV036F015M080, MV036T015M080, MV036F022M055, MV036T022M055, MV036F030M040, MV036T030M040, MV036T045M027, MV036F060M020, MV036T060M020, MV036F072M017, MV036T072M017, MV036F090M013, MV036T090M013, MV036F120M010, MV036T120M010, MV036F180M007, MV036T180M007, MV036F240M005, MV036T240M005, MV036F360M003, MV036T360M003, B048F060T24, B048F060M24, B048T060T24, B048T060M24, B048F080T24, B048F080M24, B048T080T24, B048T080M24, B048F096T24, B048F096M24, B048T096T24, B048T096M24, B048F160T24, B048F160M24, B048T160T24, B048T160M24, B048F240T30, B048F240M30, B048T240T30, B048T240M30, B048F320T30, B048F320M30, B048T320T30, B048T320M30, B048F480T30, B048F480M30, B048T480T30, B048T480M30, V048F060T040, V048F060M040, V048T060T040, V048T060M040, V048F080T030, V048F080M030, V048T080T030, V048T080M030, V048F096T025, V048F096M025, V048T096T025, V048T096M025, VIZ0078, V048F160T015, V048F160M015, V048T160T015, V048T160M015, V048F240T012, V048F240M012, V048T240T012, V048T240M012, V048F320T009, V048F320M009, V048T320T009, V048T320M009, V048F480T006, V048F480M006, V048T480T006, V048T480M006

03/13/14

产品性能变更

所有以 V375B12x300B 开头的 DC-DC 转换器模块型号

01/01/14

产品停产通知

PI2126-00-LGIZ

12/24/13

产品外观变更

所有 VI(VE)-200 驱动器和扩增器, VI(VE)-HAM, VI(VE)-BAM, VI(VE)-HAMD, VI(VE)-BAMD, 和VI(VE) BatMod

05/29/13

产品停产通知

DC048B010M010FP, DC048B010T010FP, DC048B015M012FP, DC048B015T012FP, DC048B018M014FP, DC048B018T014FP, DC048B025M017FP, DC048B025T017FP, DC048B030M018FP, DC048B030T018FP, DC048B033M016FP, DC048B033T016FP, DC048B050M018FP, DC048B050T018FP, DC048B100M018FP, DC048B100T018FP, DC048B120M022FP, DC048B120T022FP, DC048B150M020FP, DC048B150T020FP, DC048B240M022FP, DC048B240T022FP, DC048B280M019FP, DC048B280T019FP, DC048B480M022FP, DC048B480T022FP, DC048B480T047FP-00, DC048B480T047FP-01

03/08/13

产品停产通知

BC352R110T030VM-00, BC352R110T060VM-00, BC384R120T030VM-00, BC384R120T060VM-00, BC352R440T033VM-00, BC352R440T065VM-00, BC384R480T033VM-00, BC384R480T065VM-00

07/13/12

VTM 反向浪涌保护

1.5V, 2V 标称输出的半chip VTM:
VIV0102THJ, VIV0103THJ, VTM48EF015T050A00, VTM48EF020T040A00

07/01/12

产品停产通知

PI2122-00-LGIZ.

03/01/12

产品规格变更

1/8 砖中间母线转换器

09/13/11

产品性能参数变更

V48A15C500B, V48A15C500BG, V48A15C500BL, V48A15C500BL3, V48A15C500BN, V48A15E500BF, V48A15E500BG, V48A15E500BG2, V48A15E500BL, V48A15E500BN3, V48A15H500BL2, V48A15M500BL, V48A15T500BG

07/27/11

产品性能参数变更

B048F060T24, B048F060M24, B048T060T24, B048T060M24, B048F080T24, B048F080M24, B048T080T24, B048T080M24, B048F096T24, B048F096M24, B048T096M24, B048T096T24, B048F160T24, B048F160M24, B048T160T24, B048T160M24, B048F240T30, B048F240M30, B048T240T30, B048T240M30, B048F320T30, B048F320M30, B048T320T30, B048T320M30, B048F480T30, B048F480M30, B048T480T30, B048T480M30, V048F060T040, V048F060M040, V048T060T040, V048T060M040, V048F080T030, V048F080M030, V048T080T030, V048T080M030, V048F096T025, V048F096M025, V048T096T025, V048T096M025, V048F160T015, V048F160M015, V048T160T015, V048T160M015, V048F240T012, V048F240M012, V048T240T012, V048T240M012, V048F320T009, V048F320M009, V048T320T009, V048T320M009, V048F480T006, V048F480M006, V048T480T006, V048T480M006.

05/05/11

产品性能参数变更

V375B48C300B, V375B48C300BG, V375B48C300BG2, V375B48C300BG4, V375B48C300BL, V375B48C300BL2, V375B48C300BN, V375B48E300BG, V375B48E300BG3, V375B48E300BL, V375B48E300BL2, V375B48E300BL3, V375B48E300BN, V375B48E300BN2, V375B48E300BS2, V375B48H300BG4, V375B48H300BL, V375B48H300BL3, V375B48M300BG, V375B48M300BL, V375B48M300BN3, V375B48T300BG, V375B48T300BG2, V375B48T300BL, V375B48T300BL2, V375B48T300BS

04/22/11

停产

B048F120T30, B048T120T30, B048F120M30, B048T120M30, B048F040T20, B048T040T20, B048F040M20, B048T040M20, B048F030T21, B048T030T21, B048F030M21, B048T030M21, B048F015T14, B048T015T14, B048F015M14, B048T015M14.

04/22/11

工艺改进

B352F110T30, B352T110T30, B384F120T30, B384T120T30, V048F480T006, V048T480T006, V048F480M006, V048T480M006.

03/22/11

产品外观变更

标准长度的 PFC MegaPACs

01/24/11

功能改进

VTM48EH015T050A00

12/07/10

停产

V048F120T025, V048T120T025, V048F120M025, V048T120M025, V048F040T050, V048T040T050, V048F040M050, V048T040M050, V048F030T070, V048T030T070, V048F030M070, V048T030M070, V048F020T080, V048T020T080, V048F020M080, V048T020M080, VIV0007TFJ, V048F015T100, V048T015T100, V048F015M100, V048T015M100, VIV0005TFJ

10/08/10

形态变化

所有 VI Chips

09/20/10

产品外观变更

Maxi, Mini 和 Micro DC-DC 转换器FARM, FIAM, M-FIAM, MiniHAM 和 MicroRAM 模块

09/08/10

取消机构批准

AC 前端

09/07/10

取消 VDE 认可

VI-200 DC-DC 转换器

08/04/10

外观:产品标签

VI Chips

07/29/10

外观:封装

所有 VI Chip

07/28/10

产品外观变更

PFC MegaPACs

01/18/10

回流焊装配温度

所有表贴 VI Chip

01/15/10

推荐的推脚孔径改变

所有推脚

08/04/09

回流焊温度

所有表贴(J形-引脚) VI Chip 产品 (BCM, PRM, VTM)

07/31/09

产品高度改变

所有 VI Chip 产品(BCM, PRM, VTM)

02/20/09

产品规格变更

高升压 VI/VE-HAM

08/08/08

产品功能

B384F120T30, B384T120T30 B384F120T24, B384T120T24

07/11/08

PFC 前端(产品性能)

PFC 前端

04/02/08

产品外观的变更和改进

DC-DC 转换器和系统模块

03/19/08

产品外观变更

所有 VIPAC 产品

01/09/08

产品功能

所有 VI Chip PRM, BCM, 和 VTM

02/08/07

产品控制界面变更, 系统设计变更

所有以 VP- 为开头的新 AC VIPAC 系统

11/07/06

产品标识

所有 VI Chip PRMs,BCMs 和 VTM

09/22/06

停产和最后购买通知

所有以 VC- 开头的模块型号

07/24/06

外观:J 形引脚表面

全部尺寸的 BCM & VTM

06/02/06

尺寸变化:封装尺寸

全部尺寸的VTM, BCM & PRM

05/30/06

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

器件型号以文件提供

04/06/05

停产

DC-DC 产品系列

填写表格以接收 Vicor 产品变更通知