Skip to main content

產品變更通知

PCN#
日期
變更型號
受影響型號

12/05/22

停產通知

VTM1408S52Z0250T00, VTM2308S52Z0276T00, VTM2308S52Z0276T01, VTM2308S60Z01A1T00

12/01/22

資料手冊更新

VTM2308S60Z0825T00 和 VTM2308S60Z1513T00

10/28/22

改變 Vout Ripple 規格,以便與 Vicor 目前的生產模組相匹配

VI-910635B, VI-911720B, VI-912157B

10/28/22

電氣規格變更

V300B48C150BG, V300B48E150BG, V300B48E150BL2, V300B48T150BG2, V300B48C150BL, V300B48E150BL, V300B48H150BL

10/06/22

停產

NBM2317S60E1560T0R

08/08/22

電氣規格變更

V150B24C150B, V150B24E150B, V150B24C150BL3, V150B24T150BL2, V150B24C150BL,V150B24C150BG, V150B24E150BG2, V150B24C150BN, V150B24T150BN, V150B24E150BL, V150B24C150B3, V150B24M150BF3

06/21/22

電氣規格變更

V375C15C75BG, V375C15E75BG2, V375C15H75BL, V375C15M75BG, V375C15T75BL, V375C15C75BG2, V375C15E75BL, V375C15H75BN, V375C15M75BL, V375C15T75BL2, V375C15C75BL, V375C15E75BL2, V375C15H75BN3, V375C15M75BN3, V375C15T75BL3, V375C15C75BL3, V375C15H75B, V375C15M75B, V375C15T75BG, V375C15E75BG, V375C15H75BG, V375C15M75BF, V375C15T75BG2,

05/13/22

電氣規格變更 

V28C15C100B, V28C15C100BN, V28C15H100BN2, V28C15T100B2, V28C15C100BK, V28C15C100B3, V28C15C100BN2, V28C15H100BN3, V28C15T100BF2, V28C15C100BL, V28C15C100BF, V28C15H100BF, V28C15M100B2, V28C15T100BG, V28C15C100BL2, V28C15C100BF2, V28C15H100BF3, V28C15M100BF2, V28C15T100BG2, V28C15C100BL3, V28C15C100BG, V28C15H100BG, V28C15M100BG, V28C15T100BG3, V28C15H100BL, V28C15C100BG2, V28C15H100BG2, V28C15M100BG3, V28C15T100BL, V28C15H100BL2, V28C15C100BG3, V28C15H100BG3, V28C15M100BL, V28C15T100BL2, V28C15T100BF3, V28C15T100B, V28C15T100BN2, V28C15M100BL2, V28C15T100BL3, V28C15T100B3, V28C15M100BL3, V28C15T100BN, V28C15H100BN, V28C15H100BL3, V28C15M100BF3, V28C15M100B3, V28C15M100B, V28C15C100BF3

05/13/22

電氣規格變更

V300C28C150B, V300C28E150BG3, V300C28H150BN, V300C28T150B, V300C28H150BL3, V300C28C150B3, V300C28E150BL, V300C28H150BN2, V300C28T150BG, V300C28C150BS, V300C28C150BG, V300C28E150BL3, V300C28H150BS, V300C28T150BL, V300C28E150B, V300C28C150BG3, V300C28E150BN, V300C28M150B, V300C28T150BL2, V300C28E150BG, V300C28C150BL, V300C28E150BN2, V300C28M150BG, V300C28T150BL3, V300C28H150BL, V300C28C150BL2, V300C28H150B, V300C28M150BG2, V300C28T150BN, V300C28H150BL2, V300C28C150BL3, V300C28H150BF, V300C28M150BL, V300C28T150BN2, V300C28H150B3, V300C28C150BN, V300C28H150BF3, V300C28M150BL2, V300C28T150BN3, V300C28T150B3, V300C28C150BN3, V300C28H150BG, V300C28M150BL3, V300C28T150BS, V300C28T150BF3, V300C28T150BS3, V300C28T150BS2, V300C28M150BN2, V300C28M150BN, V300C28M150B2, V300C28M150BS2, V300C28E150B3, V300C28C150BN2, V300C28C150BF3

05/09/22

產品變更通知

All VICOR products shipped to our customers in JEDEC Trays. (examples of products types include but are not limited to; PRM, PFM, PRD, VTM, DCM, MCD, PLM, MCM, MCD, GBX, XCD, XTM, BCM, BCD, NBD, NBM.

04/18/22

產品品牌變更

PI3301-00-LGIZ, PI3303-00-LGIZ, PI3545-00-LGIZ, PI3302-00-LGIZ, PI3423-00-LGIZ, PI3546-00-LGIZ, PI3302-03-LGIZ, PI3424-00-LGIZ, PI3741-00-LGIZ, PI3741-01-LGIZ, PI3740-00-LGIZ, PI3525-00-LGIZ, PI3526-00-LGIZ, PI3325-00-LGIZ, PI3323-00-LGIZ, PI3740-00-LGMZ, PI3525-00-LGIG, PI3325-00-LGMZ, PI3323-00-LGMZ

04/12/22

電氣規格變更

V375A12C600B, V375A12C600BL3, V375A12E600BG3, V375A12H600BG4, V375A12T600BG , V375A12C600BF2, V375A12C600BL5, V375A12E600BL, V375A12H600BL, V375A12T600BG4, V375A12C600BF3, V375A12C600BLT, V375A12E600BL2, V375A12H600BL3, V375A12T600BL , V375A12C600BG, V375A12C600BN, V375A12E600BN, V375A12H600BN, V375A12T600BL2 , V375A12C600BG2, V375A12C600BN3, V375A12E600BN2, V375A12H600BS2, V375A12T600BL3 , V375A12C600BG3, V375A12C600BN4, V375A12E600BS, V375A12M600BL3, V375A12T600BN , V375A12C600BG4, V375A12C600BS2, V375A12H600B, V375A12M600BN3, V375A12T600BN3 , V375A12C600BG5, V375A12C600BS3, V375A12H600BF2, V375A12T600B , V375A12C600BL, V375A12E600BG, V375A12H600BG, V375A12T600B3 , V375A12C600BL2, V375A12E600BG2, V375A12H600BG3, V375A12T600BF

04/04/22

停產

TPM1714BE3MG5K7C04, TPM1714BE3MG5K7T04, TPM1714BE3MG5K7M04, TPM1714BE3MG5K7C08, TPM1714BE3MG5K7T08, TPM1714BE3MG5K7M08, TPM1714VE3MG5K7C00, TPM1714VE3MG5K7T00, TPM1714VE3MG5K7M00, BCM3814B60E10A5C06, BCM3814B60E10A5C10, BCM3814V60E10A5C02, BCM3814B60E15A3T06, BCM3814B60E15A3C10, BCM3814V60E10A5T02, BCM3814B60E10A5T06, BCM3814B60E10A5T10, BCM3814V60E15A3C02, BCM3814B60E15A3C06, BCM3814B60E15A3T10, BCM3814V60E15A3T02, BCM3814B60E15A3CNX

04/04/22

停產

PF175B480C033FP-00, FE175D480C033FP-00, FE175D480M033FP-CB, PF175B480M033FP-00, FE175D480C033FP-CB, FE175D480T033FP-00, PF175B480T033FP-00, FE175D480M033FP-00, FE175D480T033FP-CB

03/10/22

電氣規格變更

V28C28M100BG2, V28C28C100BL2, V28C28H100BL, V28C28T100BG3, V28C28C100BG3 , V28C28M100BG3, V28C28C100BL3, V28C28H100BL2, V28C28T100BL, V28C28C100BL , V28C28M100BL3, V28C28C100BN, V28C28H100BL3, V28C28T100BL2, V28C28M100BN , V28C28M100BL, V28C28C100BN2, V28C28H100BN, V28C28T100BL3, V28C28H100BG2 , V28C28C100B, V28C28C100BN3, V28C28H100BN3, V28C28T100BN, V28C28H100BG3 , V28C28C100B2, V28C28C100BS, V28C28T100B2, V28C28T100BN2, V28C28M100BS , V28C28C100B3, V28C28H100B, V28C28T100B3, V28C28M100B, V28C28T100BG , V28C28C100BF, V28C28H100B3, V28C28T100BF, V28C28M100B3, V28C28T100BG2 , V28C28C100BG, V28C28H100BF3, V28C28T100BF2, V28C28M100BF2, V28C28M100BL2 , V28C28C100BG2, V28C28H100BG, V28C28T100BF3, V28C28M100BF3, V28C28M100BG

02/04/22

產品變更通知

DCM3623T75H06A6M00, DCM3623T75H06A6T00, DCM48AP050T160A50, DCM48AP050M160A50

01/14/22

產品變更通知

MVTM36Bx360M003A00, MVTM36Bx240M005A00, MVTM36Bx180M007A00, MVTM36Bx120M010A00, VTM48Ex480y006A00, VTM48Ex320y009A00, VTM48Ex160y015A00, VTM48Ex240y012A00

12/17/21

電氣規格變更

V300B28C250B3, V300B28C250BF3, V300B28C250BG, V300B28C250BG3, V300B28C250BL, V300B28C250BL2, V300B28C250BL3, V300B28C250BN, V300B28C250BN2, V300B28C250BN3, V300B28C250BS, V300B28E250B, V300B28E250B3, V300B28E250BF, V300B28E250BG, V300B28E250BG2, V300B28E250BL, V300B28E250BL2, V300B28E250BN, V300B28H250B, V300B28H250B3, V300B28H250BF, V300B28H250BF3, V300B28H250BG, V300B28H250BG3, V300B28H250BL, V300B28H250BL2, V300B28H250BL3, V300B28H250BN, V300B28H250BN2, V300B28H250BS, V300B28M250B, V300B28M250BG, V300B28M250BL, V300B28M250BL2, V300B28M250BL3, V300B28M250BN, V300B28M250BN2, V300B28M250BN3, V300B28M250BS, V300B28T250B, V300B28T250B2, V300B28T250B3, V300B28T250BF3, V300B28T250BG, V300B28T250BG3, V300B28T250BL, V300B28T250BL2, V300B28T250BL3, V300B28T250BN, V300B28T250BN2, V300B28T250BN3, V300B28T250BS, V300B28T250BS3

11/05/21

產品型號變更

VTM2308S60Z0825TZ0, VTM2308S60Z1513TZ0

08/13/21

停產

BCM48BF030M210A00, BCM48BF030T210A00, BCM48BT030M210A00, BCM48BT030T210A00

08/13/21

停產

MV036F030M040A, MVTM36BF022M055A00, MVTM36BT022M055A00, VTM48EF030M070A00, VTM48EF030T070A00, VTM48EH020M040A00, VTM48EH020T040A00, VTM48ET030M070A00, VTM48ET030T070A00

07/13/21

停產

VTM48EF012T130A01, VTM48EF012T130A10, VTM48EF020T080A00, VTM48ET020T080A00, VTM48EF012T130A00, VTM48EF015T115A00, VTM48EH015T050A00, VTM48EH015M050A00, MVTM36BF015M080A00, VTM48ET020T080A02, VTM48EF020M080A00, VTM48EF020T080B00, MVTM36BT015M080A00, VTM48EF020M080B00, VTM48ET020M080B00, VTM48ET020T080B00

06/22/21

停產

MI-260-IY, MI-260-MY, MI-RC601L-IYWY

06/18/21

停產

VI-920148B, VE-920211B, VE-820201B, VI-711599B, VI-720205B, VI-811721B, VI-911628B, VI-912450B, VI-710672B, VI-812106B, VI-911776B, VI-912643B, VI-820094B, VE-920254B, VI-911132B, VI-711610B, VI-720232B, VI-811762B, VE-912489B, VI-920034B, VI-710966B, VI-812178B, VI-911794B, VI-920033B, VI-912348B, VE-812031B, VE-911001B, VI-711611B, VI-810403B, VI-811773B, VE-811934B, VI-920190B, VI-710967B, VI-820004B, VI-911978B, VI-920054B, VE-720129B, VE-812091B, VE-912453B, VI-711630B, VI-912079B, VI-811774B, VE-912620B, VI-812105B, VE-820040B, VI-820064B, VI-912080B, VI-920079B, VI-910734B, VE-812092B, VI-912188B, VI-711761B, VI-912089B, VI-811811B, VE-920005B, VE-820161B, VI-711280B, VI-820079B, VI-810421B, VI-920156B, VI-912112B, VI-710589B, VI-912315B, VI-720005B, VI-912132B, VI-811883B, VE-920025B, VI-820068B, VI-711329B, VI-820106B, VI-810619B, VI-920174B, VE-911004B, VI-710591B, VI-912403B, VI-720015B, VI-912200B, VI-811886B, VE-920033B, VI-820112B, VI-711415B, VI-820149B, VI-810641B, VI-812067B, VE-912356B, VE-710671B, VI-912516B, VI-720044B, VI-912314B, VI-920240B, VE-920034B, VI-710622B, VE-711802B, VI-820159B, VI-810711B, VI-812068B, VI-820058B, VI-711593B, VI-920011B, VI-720045B, VI-912347B, VE-912357B, VE-920104B, VI-920272B, VI-711583B, VI-910449B, VI-810712B, VI-812101B, VE-720145B, VI-911080B, VE-912133B, VI-720046B, VI-912391B, VE-912358B, VE-811965B, VI-720195B, VE-820122B, VE-711562B, VI-920273B, VI-812103B, VI-911004B, VI-920317B, VI-920162B, VI-720082B, VI-912405B, VI-810966B, VE-920171B, VI-912545B, VI-711592B, VI-911001B, VI-920275B, VI-911894B, VI-811720B, VI-920204B, VI-720163B, VI-912511B, VE-920173B, VI-912309B V24A24E300BF, VI-811719B, VI-920311B

06/11/21

停產

M-FIAM7H11, M-FIAM7H12, M-FIAM7H21, M-FIAM7H22, M-FIAM7H23, M-FIAM7HG1, M-FIAM7HG2, M-FIAM7HG3, M-FIAM7HN1, M-FIAM7HN2, M-FIAM7HS1, M-FIAM7HS3, M-FIAM7M11, M-FIAM7M12, M-FIAM7M13, M-FIAM7M21, M-FIAM7M22, M-FIAM7M23, M-FIAM7MG1, M-FIAM7MG2, M-FIAM7MK1, M-FIAM7MN1, M-FIAM7MN2, M-FIAM7MN3, M-FIAM7MS1, M-FIAM7MS2

05/24/21

停產

VI-LFx-xx, VE-LFx-xx, VI-MAx-xx, VE-MAx-xx, VI-NAx-xx, VE-NAx-xx, VI-PAx-xxx VE-PAx-xxx, VI-QAx-xxx, VE-QAx-xxx, VI-RAxx-xxxx, VE-RAxx-xxxx

04/12/21

停產

VIZ0038G, VIZ0039D, VIZ0063C, VIZ0059B, VIZ0064, VIV0102THJC, VIZ0038F, VIZ0037G, VIZ0037A, VIZ0064B, VIZ0039E, VIV0102MHJ, VIZ0060B, VIZ0059A, VIZ0038, VIV0102THJD, VIZ0057, VIZ0037D, VIZ0063B, VIZ0063, VIZ0038D, VIZ0038C, VIZ0077A, VIZ0063A, VIZ0064A, VIZ0056, VIZ0027, VIV0102THJ, VIZ0037, VIZ0059C, VIZ0037F, VIZ0064C, VIZ0026, VIZ0038A, VIZ0059, VIZ0060C

04/12/21

停產

VIZ0038G, VIZ0039D, VIZ0063C, VIZ0059B, VIZ0064, VIV0102THJC, VIZ0038F, VIZ0037G, VIZ0037A, VIZ0064B, VIZ0039E, VIV0102MHJ, VIZ0060B, VIZ0059A, VIZ0038, VIV0102THJD, VIZ0057, VIZ0037D, VIZ0063B, VIZ0063, VIZ0038D, VIZ0038C, VIZ0077A, VIZ0063A, VIZ0064A, VIZ0056, VIZ0027, VIV0102THJ, VIZ0037, VIZ0059C, VIZ0037F, VIZ0064C, VIZ0026, VIZ0038A, VIZ0059, VIZ0060C

03/15/21

產品波紋規格變化

VI-811695B

03/09/21

更新效率规格

DCM3414V75H53C2C01, DCM3414B75H53C2C05, DCM3414B75H53C2C09, DCM3414V75H53C2T01, DCM3414B75H53C2T09, DCM3414B75H53C2T05

03/01/21

停產

BCM48BH120M120B00, BCM352F125T300A00, V048F096T025A, VTM48ET120M025A00, BCM48BF480M300A00, V048F480M006A, V048F480T006A, PRM48BT480M400B00, PRM48BT480M500A00, PRM2A04-001079

03/01/21

停產

PI3101-00-HVIZ, PI3105-00-HVIZ, PI3110-01-HVIZ, PI3109-01-HVIZ, PI3106-00-HVIZ, PI3106-01-HVIZ, PI3108-00-HVMZ, PI3109-00-HVMZ, PI3106-00-HVMZ, PI3111-00-HVMZ

02/02/21

封裝外形圖改進

NBM2317S60E1560T0R

02/01/21

產品終止

VIT270H3U600B002

01/29/21

停產

PI3302-00-BGIZ, PI3323-00-BGIZ, PI3323-00-BGMP, PI3323-00-BGMZ, PI3325-00-BGIZ, PI3325-00-BGMP, PI3325-00-BGMZ, PI3526-00-BGIZ, PI3542-00-BGIZ, PI3543-00-BGIZ, PI3545-00-BGIZ, PI3546-00-BGIZ, PI3740-00-BGIZ, PI3740-00-BGMP, PI3740-00-BGMZ

10/21/20

電氣規格變更

MVTM36BT360M003A00, MVTM36BF360M003A00, MV036T360M003A, MV036F360M003A, MVTD36BF360M003A00

09/30/20

PI34x,PI33x,PI358x 系列 ZVS 降壓穩壓器模組停產

PI3420-00-LGIZ, PI3421-00-LGIZ, PI3422-00-LGIZ, PI3311-00-LGIZ, PI3311-20-LGIZ, PI3311-01-LGIZ, PI3311-21-LGIZ, PI3318-00-LGIZ, PI3318-20-LGIZ, PI3318-01-LGIZ, PI3318-21-LGIZ, PI3312-00-LGIZ, PI3312-20-LGIZ, PI3312-01-LGIZ, PI3312-21-LGIZ, PI3301-20-LGIZ, PI3301-21-LGIZ, PI3302-20-LGIZ, PI3303-20-LGIZ, PI3305-20-LGIZ, PI3583-00-QFYZ, PI3585-00-QFYZ, PI3586-00-QFYZ

09/11/20

電氣規格變更

NBM2317S60E1560T0R

08/21/20

澄清工作原理

VTM48EF480T006A00, VTM48EF480M006A00, VTM48ET480T006A00, VTM48ET480M006A00

07/01/20

停產

LPC1-01-10109, PM1-01-10151-2, PM1-03B-28-2, PM3-12-7944-MC, PM6-24-16637-G, PC1-01-15263-MI PM1-01-10293-2, PM1-03B-28-G, PM3-21-11236-MI, PM6-24-4829-2, PC1-01-16833, PM1-01-10526-MC, PM1-03B-48-2, PM3-21-11350-MC, PM6-24-503-2, PC1-01-4374, PM1-01-11711-2, PM1-03B-48-G, PM3-21-16114-2, PM6-24-8725-G, PC1-02-10108, PM1-01-13489-2, PM1-10-14964-MC, PM3-21-16583-G, PM6-42-507-2-QF, PC1-02-11879, PM1-01-3436-2, PM1-10-3596-2, PM3-21-2825-2, PM6-42-7151-G, PC1-02-17123-G, PM1-01-503-2 PM1-10-507-2, PM3-21-507-2, PM6-42-7780-G-QF, PC1-02-4737, PM1-01-522-2, PM1-20-4066-2, PM3-21-6837-G-QF, PM6-60-13899-G, PC1-02-5071, PM1-01-524-2, PM1-20-8628-G, PM3-21-8986-G, PM6-60-15321-2, PC1-02-6128, PM1-01-526-2, PM1-30-12899-2, PM3-22-14858-MC, PME24V_20A8A, PC1-02-6221, PM1-01-6610-2, PM1-30-14659-2, PM3-22-3934-2, PS1-01-05, PC1-02-662, PM1-01-9011-2, PM1-30-15114-2, PM3-22-7364-2, PS1-01-05-G, PC1-02-667-G, PM1-02-10022-MI, PM1-30-15797-2, PM3-30-10009-2, PS1-01-10105-G, PC1-02-7775, PM1-02-10251-2, PM1-30-15971-2, PM3-30-10434-G, PS1-01-10179-MI, PC1-02B-05-G, PM1-02-11109-G, PM1-30-16970-2, PM3-30-13822-MI, PS1-01-10180-MC, PC1-02B-12-G, PM1-02-11798-2, PM1-30-17499-2, PM3-30-13852-2, PS1-01-11710, PC1-02B-15-G, PM1-02-12013-G, PM1-30-4323-2, PM3-30-14677-2, PS1-01-11782-MC, PC1-02B-24-G, PM1-02-12731-MI, PM1-30-536-2, PM3-30-15324-MI, PS1-01-12, PC1-02B-28, PM1-02-12814-G, PM1-30-556-G, PM3-30-3973-2, PS1-01-12-G, PC1-02B-28-G, PM1-02-12834-G, PM2-02-10550-2, PM3-30-4067-2, PS1-01-13229-MI, PC1-02B-48-G, PM1-02-13263-2, PM2-02-12613-G, PM3-30-532-2, PS1-01-13357-MI, PC1-20-14320, PM1-02-13352-MI, PM2-02-16922-G, PM3-30-533-2, PS1-01-14689-MC, PC1-20-15691-G, PM1-02-13419-2, PM2-02-506-2, PM3-30-570-2, PS1-01-14760-G, PC1-20-2849, PM1-02-14694-MI, PM2-02-524-2, PM3-30-8176-G, PS1-01-14860-MC, PC1-20-5604, PM1-02-14955-MI, PM2-02-530-2, PM3-60-507-2, PS1-01-14941-MI, PC1-20-6080, PM1-02-14956-2, PM2-02-542-2, PM4-04-10224-2, PS1-01-15176, PC1-20-653, PM1-02-14970-2, PM2-02-8030-MI, PM4-04-14683-2, PS1-01-15290-G, PC1-20-657, PM1-02-14981-2, PM2-02-9667-2, PM4-04-14994-G, PS1-01-15449, PC1-20-8727, PM1-02-15006-MI, PM2-03-10477-2, PM4-04-16915-MI, PS1-01-15-G, PC1-20-9352-G, PM1-02-15297-2, PM2-03-11776-MC, PM4-04-3862-2, PS1-01-16008-MC, PC1-20-9757, PM1-02-15360-2, PM2-03-12835-G, PM4-04-4244-2, PS1-01-16216-MI,PC2-02-15689, PM1-02-15393-2, PM2-03-13024-MI, PM4-04-520-2, PS1-01-16306-MI, PC2-02-15894, PM1-02-16021-2, PM2-03-13795-G, PM4-04-525-2, PS1-01-16349, PC2-02-4182, PM1-02-16124-G, PM2-03-14290-G, PM4-04-8177-G, PS1-01-16350, PC2-02-5018, PM1-02-16340-2, PM2-03-14512-2, PM4-04-9823-2, PS1-01-16840, PC2-02-5494, PM1-02-16434-G, PM2-03-14534-2, PM4-13-11926-2, PS1-01-16937, PC2-02-6555-G, PM1-02-16754-G, PM2-03-16036-MC, PM4-13-13268-2, PS1-01-16986, PC2-02-7302, PM1-02-16940-2, PM2-03-16619-G, PM4-13-15544-MC, PS1-01-24, PC2-02-8200, PM1-02-16954-2, PM2-03-2678-2, PM4-13-15695-MI, PS1-01-24-G, PC2-02-9478, PM1-02-2369-2, PM2-03-2828-2, PM4-13-16047-MC, PS1-01-28-G, PC2-02-9732-G, PM1-02-4206-2, PM2-03-4239-2, PM4-13-504-G, PS1-01-3678, PC2-11-10175, PM1-02-4304-2, PM2-03-515-2, PM4-13-6232-2, PS1-01-4076, PC2-11-14778, PM1-02-525-2, PM2-03-518-2, PM4-13-6384-G-QF, PS1-01-4076-G, PC2-11-15698-G, PM1-02-535-2, PM2-03-519-2, PM4-13-8653-2, PS1-01-4094, PC2-11-5017, PM1-02-559-2, PM2-03-5543-G, PM4-13-9642-2, PS1-01-4094-G, PC2-11-5023, PM1-02-580-2, PM2-03-8096-2, PM4-22-10365-2, PS1-01-4337, PC2-11-5382, PM1-02-592-2, PM2-03-8097-2, PM4-22-13309-MC, PS1-01-4694, PC2-11-5702, PM1-02-601-2, PM2-03-8098-2, PM4-22-14080-2, PS1-01-4702, PC2-11-5919-G, PM1-02-612-2, PM2-03-8099-2, PM4-22-14261-MI, PS1-01-48, PC2-11-668, PM1-02-613-2, PM2-03-8360-2, PM4-22-14341-2, PS1-01-4809, PC2-11-672, PM1-02-6885-2, PM2-03-8515-2, PM4-22-14353-2, PS1-01-48-G, PC2-11-7634-G, PM1-02-7049-2, PM2-03-8620-G, PM4-22-14936-MI, PS1-01-5016, PC2-11-8053-MC, PM1-02-7190-2, PM2-03-9378-2, PM4-22-16888-G, PS1-01-5280, PC2-11-9479, PM1-02-7580-G, PM2-03-9910-2, PM4-22-4109-2, PS1-01-6042, PC2-11-9482, PM1-02-7891-G, PM2-11-10403-2, PM4-22-4705-2 PS1-01-6054, PC2-20-13063-MC, PM1-02-8766-2, PM2-11-13873-2, PM4-22-507-2 PS1-01-6611-G, PC2-20-13895-MC, PM1-02-9208-G, PM2-11-14614-G, PM4-22-520-2 PS1-01-6713, PC2-20-5015, PM1-02B-24-2, PM2-11-15553-G, PM4-22-5648-2 PS1-01-6714, PC2-20-5333, PM1-03-11041-G, PM2-11-15554-G, PM4-22-8055 PS1-01-687, PC2-20-7228, PM1-03-11124-2, PM2-11-15555-G, PM4-22-8055-MI PS1-01-688, PC2-20-9477, PM1-03-11357-2, PM2-11-16429-G, PM4-22-8519-2 PS1-01-7185, PC3-03-13551, PM1-03-12035-2, PM2-11-2313-2, PM4-22-9960-MI PS1-01-7191, PC3-03-14102, PM1-03-12190-2, PM2-11-506-2, PM4-31-11197-2 PS1-01-729, PC3-03-14479, PM1-03-12251-2, PM2-11-532-2, PM4-31-12242-2 PS1-01-734-G, PC3-03-15659-G, PM1-03-12424-G, PM2-12-10079-G, PM4-31-12382-2 PS1-01-7432, PC3-03-3280, PM1-03-13253-2, PM2-12-11579-2, PM4-31-13679-2 PS1-01-7821, PC3-12-5199, PM1-03-13261-G, PM2-12-11777-MC, PM4-31-14555-2 PS1-01-8114, PC3-21-3281, PM1-03-13611-G, PM2-12-12891-2, PM4-31-15352-2 PS1-01-8794, PC3-21-4245, PM1-03-13874-2, PM2-12-12944-G-QF, PM4-31-15463-2 PS1-01-9481, PC3-21-6394, PM1-03-14111-2, PM2-12-14779-2, PM4-31-15807-2 PS1-01-9786-G, PC3-21-651, PM1-03-14452-MC, PM2-12-14809-G, PM4-31-16074-2-QF PS1-01-9950, PC3-30-13356-MI, PM1-03-14719-2, PM2-12-15776-G, PM4-31-16607-2 PS1-10-11784-MI, PC3-30-14432-MI, PM1-03-15323-2, PM2-12-16098-2, PM4-31-3450-2 PS1-10-13315-MI, PC3-30-3930, PM1-03-15364-2, PM2-12-3935-2, PM4-31-521-2 PS1-10-14370-MI, PC3-30-660, PM1-03-15869-2, PM2-12-7581-G, PM4-31-535-2 PS1-10-16989-MC, PC4-04-10449-MC, PM1-03-16305-2, PM2-12-7931-2, PM4-31-544-2 PS1-10-17113-G, PC4-04-12487, PM1-03-17098-2, PM2-12-9070-2-QF, PM4-31-554-2 PS1-10-17154-G, PC4-04-14932-G, PM1-03-17118-G, PM2-20-10043-MC, PM4-31-565-2 PS1-10-17377, PC4-04-15270-MC, PM1-03-17241-2, PM2-20-11640-2, PM4-31-7429-G PS1-10-500, PC4-04-15548, PM1-03-17252-2, PM2-20-513-2, PM4-31-8362-G PS1-10-5407, PC4-04-15567, PM1-03-2611-2, PM2-21-14992-2, PM4-31-9502-2 PS1-10-7330-G, PC4-04-15586, PM1-03-3571-2, PM2-30-14304-MI, PM4-31-9751-G PS1-10-9599, PC4-04-4322, PM1-03-3927-2, PM2-30-15823-2, PM4-40-10114-G PS1-10-9798-MI, PC4-04-4326, PM1-03-3965-2, PM2-30-17347-MC, PM4-40-11014-2 PS2-02-10415-MI, PC4-04-676, PM1-03-4423-2, PM2-30-520-2, PM4-40-14502-MI PS2-02-12340, PC4-04-678, PM1-03-5113-2, PM2-30-527-2-LL, PM4-40-3118-2 PS2-02-12558, PC4-04-7172, PM1-03-532-2, PM2-30-6927-G, PM4-40-508-2 PS2-02-14942-G, PC4-04-7416, PM1-03-576-2, PM3-03-10050-G, PM4-40-542-2 PS2-02-14958-G, PC4-04-7941, PM1-03-5791-2, PM3-03-12504-2, PM4-40-544-2 PS2-02-15522, PC4-04-8605-MI, PM1-03-5856-2, PM3-03-12962-G, PM4-40-547-2 PS2-02-16054, PC4-04-9439, PM1-03-590-2, PM3-03-13866-2, PM4-40-568-2 PS2-02-16335-G, PC4-13-10423-G, PM1-03-628-2, PM3-03-14720-G, PM4-40-593-2 PS2-02-17509-G, PC4-13-5168, PM1-03-633-2, PM3-03-14797-G, PM4-40-604-2 PS2-02-2462, PC4-22-657, PM1-03-637-2, PM3-03-14924-G, PM4-50-500-2 PS2-02-3967, PC4-22-663, PM1-03-655-2, PM3-03-15234-MC, PM5-05-16635-2 PS2-02-4696, PC4-40-13722-G, PM1-03-670-2, PM3-03-15287-MC, PM5-05-7938-2 PS2-02-6518-G, PC4-40-3928, PM1-03-675-2, PM3-03-15423-G, PM5-14-8190-MI PS2-02-672, PC4-40-5940, PM1-03-679-2, PM3-03-16581-2, PM5-23-13395-2 PS2-02-690, PC4-40-651, PM1-03-684-2, PM3-03-527-2, PM5-23-3550-2 PS2-02-695-G, PC4-40-7807-G, PM1-03-7506-2, PM3-03-547-2, PM5-23-502-2 PS2-02-704, PC4-40-8994-MI, PM1-03-7693-2, PM3-03-5751-G, PM5-23-5926-2 PS2-02-9517-MC, PC5-05-15973-MC, PM1-03-7942-2, PM3-03-5892-G, PM5-23-7419-2 PS2-20-14260-MI, PC5-05-3606, PM1-03-8021-G, PM3-03-7205-G, PM5-23-8255-2 PS2-20-15110, PC5-05-4776, PM1-03-8246-G, PM3-03-8288-G, PM5-32-10218-2 PS2-20-15278-MI, PC5-05-656, PM1-03-8860-2, PM3-03-8461-G, PM5-41-10452-MC PS2-20-2796, PC5-05-658, PM1-03-9379-2, PM3-03-8517-2, PM5-41-12065-2 PS2-20-650, PC5-05-661, PM1-03-9827-2, PM3-03-9343-MI, PM5-41-12556-G PS2-20-7423, PC5-05-8040, PM1-03B-05-G, PM3-04-10353-2, PM5-41-13391-MI PS3-03-10106-G, PC5-05-8041, PM1-03B-12-2, PM3-04-11126-2, PM5-41-5192-2 PS3-03-10169-MI, PC5-05-8608, PM1-03B-12-G, PM3-04-12140-MI, PM5-41-6890-2 PS3-03-11535-G, PC5-05-9907, PM1-03B-15-G, PM3-04-13314-2, PM5-41-9937-2 PS3-03-12285, PC5-23-664, PM1-03B-24-2, PM3-04-15269-MC, PM5-50-11663-G, PS3-03-12412-MC, PC6-06-13458, PM1-03B-24-G, PM3-04-2829-2, PM5-50-508-2, PS3-03-12438-MC, PC6-06-13716, PC6-06-7633, PM3-04-7053-2, PM5-50-522-2, PS3-03-12515, PC6-06-14390, PC6-06-7679, PM3-04-7930-2, PM5-50-538-2, PS3-03-13372-G, PC6-06-15232-MC, PC6-06-8079-MI, PM3-12-11892-2, PM5-50-560-2, PS3-03-13952-G, PC6-06-3620, PC6-06-8198, PM3-12-12149-2, PM5-50-562-2, PS3-03-14912-G, PC6-06-5785, PC6-06-8290-G, PM3-12-13844-G, PM5-50-568-2, PS3-03-16909-MI, PC6-06-5786, PC6-06-8297, PM3-12-14245-2, PM5-50-8422-G, PS3-03-17448-G, PC6-06-659, PC6-06-8453, PM3-12-14246-2, PM6-06-11123-G-QF, PS3-03-3147, PC6-06-6623, PC6-06-8454, PM3-12-15226-MC, PM6-06-11868-2, PS3-03-4830, PC6-06-673, PC6-06-8455, PM3-12-2827-2, PM6-06-15949-2, PS3-03-6409, PC6-06-674, PC6-06-8500-G, PM3-12-4936-2, PM6-06-503-2, PS3-03-684, PM3-12-7195-G, PM6-06-9545-2, PM3-12-510-2, PM6-06-7278-2, PS3-03-686, PS3-03-9952-G, PS3-03-693, PM3-12-532-2-QF, PM6-06-8485-G-QF, PS3-03-692, PM3-12-543-2, PM6-06-9348-G

06/01/20

電氣規格變更

VTM2308S60Z1513TZ0 隔離 VTM 1/4 k- 因數, VTM2308S60Z0825TZ0 隔離 VTM 1/8 k- 因數, VTM2308S60Z1513T00 隔離 VTM 1/4 k- 因數, 和 VTM2308S60Z0825T00 隔離 VTM 1/8 k- 因數

05/01/20

停產

PI3749-00-LGIZ, PI3749-20-LGIZ 和 PI3749-00-EVAL1

01/22/20

停產

VIT270H3U600B001, VIT270H3U600C001, VIT028H3U600D001, VIT028H3U600C001

01/09/20

更改 "VC" VTM 控制电器规格

VTM48Ex480y006A00

12/17/19

数据表格式更改

所有以 60 和 70 结尾的 DCM 模块

06/28/19

产品品牌变更

MQPI, QPI 和 QPO filters

06/26/19

電氣規格變更

NBM2317S60E1560T0R

06/10/19

停產

QPO-1LZ, QPO-1LZ-01 和 QPO-1-EVAL1

05/30/19

產品規格變更

V72A28x400By, V375A28x600By, V300A36x500By, V300A28x500By, V28A28x200By, V28A24x200By, V28A15x200By, V24A48x300By, V24A12x500By, V110A48x300By, VE-920094B, V72A48x400By, V48A48x500By, V375A36x600By, V300A48x400By, V300A28x400By, V300A12x400By, V28A12x200By, V24A8x300By, V24A12x300By, VI-920381B, VI-912439B, VI-912033B, VE-920232B, VE-912456B, V300A15x400By, V28A36x200By, V110A8x300By, V110A12x400By, V110A12x300By, VI-911878B, VI-910953B, VE-920276B, V48A36x500By, V375A36x400By, V375A24x400By, V300A36x400By, V28A8x200By, V28A6V5x200By, V24A15x300By, V72A24x400By, V48A8x400By, V48A5x400By, V48A3V3x264By, V48A24x500By, V48A15x500By, V375A48x400By, V375A15x600By, V24A28x500By, V24A24x300By, V48A28x500By, V48A12x500By, V375A28x400By, V300A48x500By, V24A48x400By, V24A36x400By, V24A28x400By, V24A24x500By, V24A12x400By, V110A24x400By

05/24/19

停產

IB048E096T40N1-00, IB050E096T48N1-00, IB050Q096T80N3-00, IB050Q096T80N1-BP, IB050E120T32N1-CB, IB048E096T48N1-00, IB050E120T32N1-00, IB050Q120T53N1-00, IB054Q096T64N1-BP, IB050Q096T70N1-CB, IB048E120T32N1-00, IB050E120T32P1-00, IB050Q120T53N1-BP, IB054Q096T64N3-BP, IB050Q096T80N1-CB, IB048E120T40N1-00, IB050E120T40N1-00, IB050Q120T53N1-PK, IB054Q096T70N1-00, IB048E096T40N1-CB, IB048E120T40N1-01, IB050E120T40P1-00, IB054E096T40N1-00, IB054E120T40P2-00, IB048E096T48N1-CB, IB048E120T40N3-00, IB050Q096T64N1-00, IB054E096T40N3-00, IB054Q096T64N1-00, IB048E120T32N1-CB, IB048Q096T64N1-00, IB050Q096T64N1-01, IB054E096T48N1-00, IB054E120T32N1-CB, IB050E096T48N1-CB, IB048Q096T64N2-BP, IB050Q096T64N1-BP, IB054E096T48P1-00, IB054E096T40N1-CB, IB050Q096T64N1-CB, IB048Q096T70N2-BP, IB050Q096T64N2-00, IB054E120T32N1-00, IB050Q096T70N1B-CB, IB050E096T40N1-CB, IB048Q096T80N1-00, IB050Q096T64N3-00, IB054E120T40N1-00, IB050Q096T80N1B-CB, IB050E120T40N1-CB, IB050E096T40N2-00, IB050Q096T64N3-BP, IB048Q120T53N3-BP, IB050Q120T53N1B-CB, IB050Q120T53N1-CB, IB054Q120T60N1-BP, IB054Q120T60N1-00, IB050Q096T64N2-BP, IB054E096T40N3-CB, IBC030E01-00, IB050Q096T64P1-00, IB050Q096T70N1-BP, IB054Q096T80P1-BP, IB054Q096T64N1-CB, IBC036E01-00, IB050Q096T70N2-00, IB050Q096T70N3-BP, IB054Q120T53P2-00, IB048E120T40N1-CB, IBC060Q01-00, IB050Q096T80N2-00, IB050Q096T80N3-BP, IB048Q120T53N1-BP, IB048Q096T70N1-CB, IBC060Q01-B1, IB050Q120T60N1-00, IB050Q120T60N1-BP, IB054Q096T80N1-00, IB048Q120T53N1-CB, IBC060Q01-B2, IB048Q120T53P3-00, IB054Q120T53N1-00, IB048E120T40N2-00, IB054E096T48P1-CB, IBC070Q01-00, IB048Q120T60N1-00, IB054Q120T53N1-BP, IB054Q096T80P1-00, IB054Q096T70N1-CB, IBC070Q01-01, IB054Q096T80P3-00, IB048Q096T70N1-00, IB054Q120T53N2-BP, IB054Q120T53N1-CB, IBC070Q01-B1, IB048Q096T80N2-BP, IB050Q096T70N1-00, IB048E120T40P3-00, IB050Q096T64N1-CB, IBC070Q01-B2, IB048Q096T80P3-00, IB050Q096T70N2-BP, IB050Q096T80N2-BP, IB054E096T48N1-CB, IB048Q120T53N1-00, IB050Q096T70N3-00, IB050E096T40P1-00, IB054E120T40N1-CB, IB048Q120T60N1-BP, IB050Q096T80N1-00, IB050E096T40N1-00, IB048Q096T64N1-CB

05/17/19

電氣規格變更

BCM4414BG0F4440C06, BCM4414BG0F4440C10, BCM4414BG0F4440T06, BCM4414BG0F4440T10, BCM4414VG0F4440C02, BCM4414VG0F4440T02

04/24/19

產品規格變更

BCM6123xD1E5135yzz, BCM400x500yIK8A3z

03/26/19

產品規格變更

所有 Maxi、Mini 和 Micro DC-DC Bricks,FIAM、MicroRAM、ARM、ENMod、FARM和M-FIAM 模組

03/08/19

產品資料表變更

DCM4623TC8G16F0T00 和 DCM4623TC8G16F0M00

02/22/19

停產

QPO-2LZ, QPO-2LZ-01 和 QPO-2-EVAL1

09/14/18

產品停產通知

QPI-8LZ, QPI-8LZ-01

08/31/18

停產

所有 VIA 封裝的 NBM,以 NBM3814 開頭的模組型號

06/20/18

產品資料表變更

DCM3414V50M17C2C01, DCM3414V75H31C2C01 DCM3714VD2H53E0C01, DCM3414V50M17C2T01 DCM3414V75H31C2T01, DCM3714VD2H53E0T01DCM3414V50M17C2M01, DCM3414B50M17C2C05 DCM3414B75H31C2C05, DCM3714BD2H53E0C05DCM3414B50M17C2T05, DCM3414B75H31C2T05 DCM3714BD2H53E0T05, DCM3414B50M17C2M05DCM3414B50M17C2C09, DCM3414B75H31C2C09 DCM3714BD2H53E0C09, DCM3414B50M17C2T09 DCM3414B75H31C2T09, DCM3714BD2H53E0T09DCM3414B50M17C2M09

04/23/18

停產和最後購買通知

GP-MPFC1H21, GP-MPFC1HN1, GP-MPFC1HN3

03/05/18

產品報廢

VI-270-%X, VE-270-%X, VI-B70-%X, VE-B70-%X DC-DC 转换器

12/19/17

產品規格變更

所有 “4914”, “4414”, “3814”, “3714”和 “3414”VIA 封装的 BCM,DCM,NBM 和 PFM

08/08/17

產品規格變更

所有 “0823” 和 “1323” ChiP 封装的 VTM

06/30/17

產品資料表變更

BCM3814x60E15A3yzz

06/02/17

產品停產通知

VI Brick PRM 和 MIL-COTs 濾波器

05/30/17

產品規格變更

所有 “3623”, “4623”, “6123”, 和 “2361” ChiP 封裝的BCM,NBM 和 DCM

04/19/17

停產

P036F048T12AL, P036T048T12AL, P024F048T12AL, P024T048T12AL, MP028T036M12AL, MP028F036M12AL, P048F048T12AL, P048T048T12AL, P048F048T24AL, P048F048M24AL, P048T048T24AL, P048T048M24AL.

11/21/16

產品規格變更

VTMEx060y040A00, VIZ0084.

10/17/16

停產

BCM384F480F325A00, BCM384T480F325A00.

08/24/16

產品停產通知

PI2127-01-LGIZ, PI2002-00-QEIG, PI2161-01-LGIZ PI2001-00-SOIG, PI2007-00-QEIG, PI2001-00-QEIG PI2003-00-SOIG, PI5101-01-LGIZ, PI2003-00-QEIG PI2211-00-QAIG, PI2002-00-SOIG, PI2121-00-LGIZ

12/14/15

產品停產通知

PFC MegaPAC, PFC MegaPAC-EL,PFC MegaPAC-HPEL, PFC MegaPAC-HP4kW MegaAPC, Mini MegaPAC

11/17/15

產品規格變更

PRM48AH480T200A00

11/16/15

產品變更通知

PFC MegaPAC, PFC MegaPAC-EL, PFC MegaPAC-HPEL, PFC MegaPAC-HP 4kW MegaAPC, Mini MegaPAC

11/12/15

產品停產通知

PI2061-00-QEIG

11/05/15

產品停產通知

VE-CMU3-EM-CC, VI-CMU2-IM, VI-CMUG-CM-CC, VE-CMU3-IM, VI-CMU3-CM, VI-CMUJ-EM, VE-CMU3-IM-CC, VI-CMU3-CM-CC, VI-CMUL-CM, VE-CMU4-EM-CC, VI-CMU3-EM, VI-CMUL-CM-CC, VE-CMUL-IM-CC, VI-CMU3-EM-CC, VI-CMUL-EM, VI-CMU0-CQ, VI-CMU3-IM, VI-CMUL-EM-CC, VI-CMU0-IQ-CC, VI-CMU4-CM, VI-CMUL-IM, VI-CMU1-CM, VI-CMU4-CM-CC, VI-CMUL-IM-CC, VI-CMU2-CM-CC, VI-CMU4-IM-CC, VI-CMUY-IQ-CC

11/09/15

停產

B384F120T30, B384T120T30

3/31/15

停產

BCM48BF040M200A00, BCM48BF040T200A00BCM48BT040M200A00, BCM48BT040T200A00BCM48BH120M120A00, BCM48BH120T120A00VTM48EH040M025A00, VTM48EH040T025A00VTM48ET040M050A00, VTM48ET040T050A00VTM48EF040M050A00, VTM48EF040T050A00VTM48FH060M020A00, VTM48FH060T020A00VTM48EH120M010A00, VTM48EH120T010A00MVTM36BF030M040A00, MVTM36BT030M040A00VIV0005TFJ, VIV0007TFJ, PRM48BF480T400A00PRM48BT480T400A00, PRM48BH480T200A00P045F048T17AL, P045F048T32AL, P045T048T17ALP045T048T32AL, VIZ0017, VIZ0079, P024F048T12

02/12/15

產品停產通知

單相: VI-FPE6-CUX, VI-FKE6-CUX, VI-FPE6-CQX, VI-FKE6-CQX, VI-FPE6-CMX
VI-FKE6-CMX

三相: VI-TKY6-CHX, VI-TKY6-CEX
VI-TRY6-CCX

1/06/15

產品規格變更

所有全 VI Chip 和 VI Chip 產品

12/08/14

產品改進

PI3301-00-LGIZ, PI3301-01-LGIZ, PI3301-20-LGIZ PI3301-21-LGIZ, PI3302-00-LGIZ, PI3302-20-LGIZ PI3303-00-LGIZ, PI3303-20-LGIZ, PI3305-00-LGIZ PI3305-20-LGIZ, PI3311-00-LGIZ, PI3311-01-LGIZ PI3311-20-LGIZ, PI3311-21-LGIZ, PI3312-00-LGIZ PI3312-01-LGIZ, PI3312-20-LGIZ, PI3312-21-LGIZ PI3318-00-LGIZ, PI3318-01-LGIZ, PI3318-20-LGIZ PI3318-21-LGIZ

10/30/14

產品替代

48 V 600 W ConverterPACs 使用以下前綴:
標準長度: PZ GPZ CPZ
擴充長度: PZL GPL

09/29/14

產品停產通知

QPI-10LZ, QPI-10LZ-01

09/12/14

產品效能參數變更

所有以 V48A15x500B 开头的 DC-DC 转换器模块型号 (例如: V48A15T500BL)

09/03/14

產品停產通知

MP0-9000, MP1-9404-1, MP1-9409-1, MP1-94514, MP1-94522, MP1-946911, MP1-953331, MP1-95524, MP1-9610, MP1-962784, MP1-964242, MP1-965287, MP1-96530, MP1-9701-5, MP1-9711198, MP1-97503, MP1-975073, MP1-9802, MP1-983062, MP1-983649, MP1-9838-3, MP1-98513, MP1-98513-1, MP1-98521, MP1-98539, MP1-98552, MP1-987427, MP10-91002, MP10-910502, MP10-910508, MP10-912500, MP11-911523, MP11-911527, MP12-91213129, MP12-9125174, MP14-9148990, =MP15-915500, MP16-916500, MP2-922616, MP2-947339, MP2-9502, MP2-9504-1,MP2-96518, MP2-96520, MP2-9806, MP2-9807, MP2-9811, MP2-9813, MP2-9823, MP2-982705, MP2-9829-1, MP2-9831, MP2-984055, MP2-984085-G, MP2-984813, MP2-98517, MP2-985816, MP2-987757-G, MP3-937493, MP3-9401-1, MP3-9401-1-G, MP3-9404-1, MP3-942708, MP3-9507-1, MP3-9508-1, MP3-9513523, MP3-95511-LL, MP3-9605-1, MP3-9607-1, MP3-96515, MP3-96525, MP3-96527, MP3-9711483-G, MP3-97505, MP3-975114, MP3-97518, MP3-977799-G, MP3-979217, MP3-9804-2, MP3-9811, MP3-98529-LL, MP3-98545, MP3-98546, MP3-986457, MP4-9412036-G, MP4-9417, MP4-943325, MP4-94516, MP4-94519, MP4-947534-G, MP4-9503-1, MP4-9507, MP4-9509, MP4-954230, MP4-954334, MP4-954863, MP4-95513, MP4-9609, MP4-96506, MP4-96514, MP4-96521, MP4-96524, MP4-96528, MP4-965906, MP4-9706, MP4-9713435, MP4-973431, MP4-973807, MP4-974013, MP4-97521, MP4-97526, MP4-97528, MP4-9813705, MP4-9814005, MP4-983117, MP4-9834-2, MP4-983899, MP4-984073, MP4-984853, MP4-985311, MP4-98578, MP4-98584, MP4-985936, MP4-98600, MP4-98618, MP4-98625, MP4-987136, MP4-988610, MP4-99509, MP4-99514, MP5-9512279, MP5-9515, MP5-95529, MP5-95530, MP5-95531, MP5-95532, MP5-957636-G, MP5-9614, MP5-9617, MP5-9627, MP5-96515, MP5-967494, MP5-9701, MP5-9711115, MP5-9712385, MP5-9713768, MP5-9729, MP5-973415, MP5-974095, MP5-97507-1, MP5-97516, MP5-97520,, MP5-97526, MP5-97527, MP5-97528, MP5-9811681, MP5-9816, MP5-9823, MP5-984313, MP5-98510, MP5-98521-LL, MP5-98529, MP5-985520, MP5-985828, MP5-986692, MP5-9907-1, MP5-992006-LL, MP6-9108103-G, MP6-9610291-G, MP6-9619, MP6-9623, MP6-9634, MP6-96512, MP6-96529, MP6-96537, MP6-96545, MP6-96546, MP6-968068-G, MP6-9720, MP6-9724, MP6-97505, MP6-97507, MP6-975183, MP6-979409-G, MP6-98507, MP6-988346, MP6-9905, MP6-993248, MP6-99508, MP6-99510, MP7-91003, MP7-959537, MP7-9711, MP7-9714252, MP7-9722, MP7-972217, MP7-9732, MP7-97534, MP7-97536, MP7-97541, MP7-975533, MP7-975949, MP7-977101, MP7-977254, MP7-977610, MP7-978107, MP7-978107-1, MP7-9805-1, MP7-9815, MP7-9820-3, MP7-9835, MP7-984075, MP7-9841, MP7-984149, MP7-9845, MP7-98501, MP7-98528, MP7-98529, MP7-9853-1, MP7-98531, MP7-98532, MP7-986223, MP7-9865-2, MP7-9908, MP7-9913, MP7-992267, MP7-99506-LL, MP7-99510, MP7-996568, MP8-91003-1, MP8-9810229-G, MP8-9812, MP8-983594-G, MP8-9837, MP8-9837-1, MP8-983915, MP8-98514, MP8-98526, MP8-98544, MP8-98547, MP8-98550, MP8-9860, MP8-9870, MP8-9911-1, MP8-99507, MP8-99508, MP9-910503, MP9-91103-1, MP9-9113925, MP9-911501, MP9-9910-1, MP9-99509

09/03/14

產品停產通知

MP0-4000-22-EL, MP1-416150-2-EL, MP10-4106412-2-EL, MP10-413500-22-EL, MP13-413503-22-EL, MP14-414504-22-EL, MP17-41712972-2-EL, MP2-410513-22-EL, MP2-4211468-G-EL, MP20-420501-22-EL, MP3-437916-2-EL, MP3-472895-EL, MP4-443224-2-EL, MP4-496638-2-EL, MP5-4109296-2-EL, MP6-475351-2-EL, MP7-412500-22-EL, MP8-410502-22-EL, MP8-49501-22-EL, MP9-410500-22-EL, MP9-411500-22-EL, MPB-49503-22-EL, MX0-4000-2-EL, MX0-4000-32-EL, MX1-4102373-EL, MX1-410517-33-EL, MX1-43501-32-EL, MX1-45502-32-EL, MX1-4614222-2-EL, MX1-46509-32-EL, MX1-46510-32-EL, MX1-47500-32-EL, MX1-475859-2-EL, MX1-4812193-G-EL, MX1-4814001-2-EL, MX1-482375-EL, MX1-48503-32-EL, MX1-48505-32-EL, MX1-492374-EL, MX1-49505-32-EL, MX10-4102942-2-EL, MX10-4102942-EL, MX10-4103714-2-EL, MX10-410501-22-EL, MX10-410503-33-EL, MX10-4105762-2-EL, MX10-4106891-2-EL, MX10-4107403-2-EL, MX10-4107913-2-EL, MX17-418503-32-EL, MX2-4102364-EL, MX2-410502-33-EL, MX2-410507-33-EL, MX2-410509-33-EL, MX2-410517-33-EL, MX2-410518-33-EL, MX2-45501-32-EL, MX2-48501-32-EL, MX2-488775-2-33-EL, MX3-410502-33-EL, MX3-410505-33-EL, MX3-410513-33-EL, MX3-45503-32-EL, MX3-48502-32-2-EL, MX3-48502-32-EL, MX3-497795-2-EL, MX4-410501-33-EL, MX4-410503-33-EL, MX4-410507-33-EL, MX4-4105573-2-EL, MX4-4105830-2-EL, MX4-4106375-2-EL, MX4-4107678-2-EL, MX4-45502-32-EL, MX4-463509-2-EL, MX4-47502-32-EL, MX4-4910333-2-EL, MX5-410502-33-EL, MX5-410507-33-EL, MX5-4105783-2-EL, MX5-412500-23-EL, MX5-46500-22-EL, MX5-498760-2-EL, MX6-4107475-2-EL, MX6-4109793-2-EL, MX6-46501-22-EL, MX6-472532-2-EL, MX6-472532-EL, MX6-478008-2-EL, MX6-493277-2-EL, MX6-49504-23-EL, MX7-4103651-2-EL, MX7-4104839-2-EL, MX7-4107476-2-EL, MX7-47501-22-EL, MX7-47507-22-EL, MX7-482130-EL, MX7-4914071-2-EL, MX7-49504-32-2-EL, MX7-49504-32-EL, MX8-41011470-2-EL, MX8-4102519-2-EL, MX8-4102519-EL, MX8-4107805-2-EL, MX8-48505-32-EL, MX8-49502-32-EL, MX9-4116994-2-EL, MX9-49502-22-EL, MX9-49503-22-EL, MX9-496093-2-EL, MXB-410511-33-EL, MXB-48051-33-EL, MXB-488776-2-34-EL

09/03/14

產品停產通知

FE360 FE375 FE375-1 FE384

09/03/14

產品停產通知

UP1-DZZZ-CSG, UP1-DZZZ-FSG, UP1-FZZZ-CMG, UP1-FZZZ-CSG, UP1-FZZZ-CSN, UP1-FZZZ-FSG, UP1-FZZZ-FSN, UP1-JZZZ-CSG, UP1-JZZZ-FSG, UP1-JZZZ-FSN, UP1-MCZZ-FSG, UP1-MCZZ-FSN, UP1-MCZZ-LSG, UP1-MIZZ-CSG, UP1-MIZZ-FSN, UP1-MKZZ-CSG, UP1-MMBZ-FSN, UP1-MMEZ-CSG, UP1-MMEZ-CSN, UP1-MMEZ-FSG, UP1-MMEZ-LSN, UP1-MMHZ-FSG, UP1-MMMA-CSG, UP1-MMMG-CSG, UP1-MMMG-FSN, UP1-MMTZ-CSG, UP1-MMTZ-FSG, UP1-SZZZ-FSG, UP1-SZZZ-LSG, UP1-UZZZ-CSG, UP1-UZZZ-CSN, UP1-UZZZ-FSG, UP1-UZZZ-FSN, UP2-AIZZ-CSN, UP2-BZEZ-FSG, UP2-EZEZ-FSG, UP2-EZHZ-CSN, UP2-MAEZ-CSN, UP2-MATZ-CSN, UP2-MEZG-FSN, UP2-MMGG-FSN, UP2-TZTZ-FSN, UP3-AABZ-FSN, UP3-AAEZ-LSG, UP4-AAAA-CSG, UP4-AAAA-FSG, UP4-AAAA-FSN, UP4-GGGG-CMG, UP4-GGGG-CSG

8/04/14

產品規格變更

BCM48BF030M210A00, BCM48BF030T210A00, BCM48BT030M210A00, BCM48BT030T210A00, B048F080M24A, B048F080T24A, B048T080M24A, B048T080T24A, BCM48BF080M240A00 BCM48BF080T240A00, BCM48BT080M240A00 BCM48BT080T240A00, B048F096M24A, B048F096T24A, B048T096M24A, B048T096T24A, BCM48BF096M240A00, BCM48BF096T240A00, BCM48BT096M240A00, BCM48BT096T240A00, BCM48BF120M300A00, BCM48BF120T300A00, BCM48BT120M300A00, BCM48BT120T300A00, VTM48EF030M070A00, VTM48EF030T070A00, VTM48ET030M070A00, VTM48ET030T070A00, V048F080T030A, V048F080M030A, V048T080T030A, V048T080M030A, VTM48EF080M030A00, VTM48EF080T030A00, VTM48ET080M030A00, VTM48ET080T030A00, V048F096M025A, V048F096T025A, V048T096M025A, V048T096T025A, VTM48EF096M025A00, VTM48EF096T025A00 VTM48ET096M025A00, VTM48ET096T025A00 VTM48EF120M025A00, VTM48EF120T025A00, VTM48ET120M025A00, VTM48ET120T025A00

7/02/14

停產

B352F110T24, B352T110T24, B352F110T30 B352T110T30, BCM352F110T300A00, BCM352T110T300A00

6/20/14

產品規格變更

B048F060T24, B048F060M24, B048T060T24, B048T060M24, V048F060T040, V048F060M040, V048T060T040, V048T060M040, B048F080T24, B048F080M24, B048T080T24, B048T080M24, V048F080T030, V048F080M030, V048T080T030, V048T080M030, B048F096T24, B048F096M24, B048T096T24, B048T096M24, V048F096T025, V048F096M025, V048T096T025, V048T096M025, VIZ0078

06/02/14

產品停產通知

IE-200-CX, IE-200-CY, IE-201-CX, IE-201-CY, IE-202-CX, IE-202-CY, IE-203-CX, IE-203-CY, IE-204-CX, IE-204-CY, IE-210-CV, IE-210-CW, IE-210-CX, IE-210-CY, IE-211-CV, IE-211-CW, IE-211-CX, IE-211-CY, IE-212-CV, IE-212-CW, IE-212-CX, IE-212-CY, IE-213-CW, IE-213-CX, IE-213-CY, IE-214-CV, IE-214-CW, IE-214-CX, IP-214-CY-05, IP-220-CW, IP-220-CX, IP-220-CY, IP-221-CW, IP-221-CX, IP-221-CY, IP-221-CY-01, IP-222-CW, IP-222-CY, IP-224-CW, IP-224-CX, IP-224-CY, IP-230-01, IP-230-12, IP-230-CU, IP-230-CV, IP-230-CW, IP-230-CX, IP-230-CY, IP-231-05, IP-231-06, IP-231-07, IP-231-CU, IP-231-CV, IP-231-CW, IP-231-CX, IP-231-CY, IE-214-CY, IE-220-CW, IE-220-CX, IE-220-CY, IE-221-CW, IE-221-CX, IE-221-CY, IE-222-CW, IE-222-CY, IE-224-CW, IE-224-CX, IE-224-CY, IE-230-CU, IE-230-CV, IE-230-CW, IE-230-CX, IE-230-CY, IE-231-CU, IE-231-CV, IE-231-CW, IE-231-CX, IE-231-CY, IE-232-CU, IE-232-CV, IE-232-CW, IE-232-CY, IE-233-CU, IE-233-CV, IE-233-CW, IE-233-CX, IE-234-CU, IE-234-CV, IE-234-CW, IE-234-CX, IE-23L-CU, IE-23M-CU, IE-23W-CU, IE-23Y-CU, IE-23Z-CU, IE-250-CV, IE-250-CW, IE-250-CX, IP-232-08, IP-232-10, IP-232-CU, IP-232-CU-11, IP-232-CV, IP-232-CW, IP-232-CY, IP-233-14, IP-233-CU, IP-233-CV, IP-233-CW, IP-233-CX, IP-234-CU, IP-234-CV, IP-234-CW, IP-234-CX, IP-23L-04, IP-23L-CU, IP-23M-CU, IP-23W-CU, IP-23Y-CU, IP-23Z-CU, IP-240-02, IP-240-04, IP-240-ZW, IP-243-03, IP-244-01, IP-244-CV01, IP-250-01, IP-250-0101, IP-250-02, IP-250-03, IP-250-06, IP-250-CV, IP-250-CW, IP-250-CX, IP-250-CX-13, IP-250-CY, IP-250-CY-04, IP-250-CY-16, IP-251-07, IP-251-CU, IE-250-CY, IE-251-CU, IE-251-CV, IE-251-CW, IE-251-CX, IE-251-CY, IE-252-CV, IE-252-CW, IE-253-CU, IE-253-CV, IE-253-CW, IE-253-CY, IE-254-CU, IE-254-CV, IE-254-CW, IE-254-CX, IE-260-01, IE-260-CU, IE-260-CV, IE-260-CW, IE-260-CX, IE-260-CY, IE-261-CU, IE-261-CV, IE-261-CW, IE-261-CX, IE-261-CY, IE-262-CU, IE-262-CV, IE-262-CW, IE-262-CX, IE-262-CY, IE-263-CU, IE-263-CV, IE-263-CW, IE-263-CX, IE-263-CY, IE-264-CU, IE-264-CV, IE-264-CW, IE-264-CX, IE-264-CY, IP-251-CV, IP-251-CW , IP-251-CX, IP-251-CY, IP-251-CY-05, IP-252-08, IP-252-CV, IP-252-CW, IP-252-CW-15, IP-253-09, IP-253-10, IP-253-CU, IP-253-CV, IP-253-CW, IP-253-CY, IP-253-CY-14, IP-254-11, IP-254-CU, IP-254-CV, IP-254-CV-12, IP-254-CW, IP-254-CX, IP-260-01, IP-260-03, IP-260-07, IP-260-09, IP-260-CU, IP-260-CV, IP-260-CW, IP-260-CX, IP-260-CY, IP-261-08, IP-261-10, IP-261-CU, IP-261-CU-13, IP-261-CV, IP-261-CW, IP-261-CW-14, IP-261-CX, IP-261-CY, IP-262-CU, IP-262-CV, IE-26L-CU, IE-26N-CU, IE-26W-CU, IE-26W-CV, IE-26W-CX, IE-26Y-CU, IE-26Y-CX, IE-26Z-CU, IE-273-CW, IE-273-CY, IE-2N0-CV, IE-2N0-CX, IE-2N0-CY, IE-2N1-CV, IE-2N1-CW, IE-2N1-CY, IE-2N2-CV, IE-2N3-CV, IE-2N3-CY, IE-2N4-CV, IE-2NL-CV, IE-2T0-CV, IE-2T0-CW, IE-2T0-CY, IE-2T1-CW, IE-2T3-CV, IE-2T4-CV, IE-2W0-CW, IE-2W0-CX, IE-2W0-CY, IE-2W1-CV, IE-2W1-CW, IE-2W1-CX, IE-2W1-CY, IE-2W3-CV, IE-2W3-CY, IE-2W4-CV, IE-2WY-CW, IE-B00-CX, IE-B00-CY, IE-B01-CX, IE-B02-CX, IP-262-CW, IP-262-CX, IP-262-CY, IP-263-05, IP-263-CU, IP-263-CV, IP-263-CW, IP-263-CX, IP-263-CY, IP-264-11, IP-264-20, IP-264-CU, IP-264-CV, IP-264-CW, IP-264-CX, IP-264-CY, IP-26L-12, IP-26L-15, IP-26L-CU, IP-26N-CU, IP-26W-CU, IP-26W-CV, IP-26W-CX, IP-26Y-CU, IP-26Y-CX, IP-26Z-CU, IP-273-CW, IP-273-CY, IP-2N0-CV, IP-2N0-CX, IP-2N0-CY, IP-2N1-CV, IP-2N1-CW, IP-2N1-CY, IP-2N2-CV, IP-2N3-CV, IP-2N3-CY, IP-2N4-CV, IP-2NL-CV, IP-2T0-CV, IP-2T0-CW, IP-2T0-CY, IE-B02-CY, IE-B03-CX, IE-B03-CY, IE-B04-CX, IE-B04-CY, IE-B10-CV, IE-B10-CW, IE-B11-CV, IE-B11-CW, IE-B12-CV, IE-B13-CW, IE-B14-CV, IE-B14-CW, IE-B20-CW, IE-B20-CX, IE-B21-CW, E-B21-CX, IE-B22-CW, IE-B24-CW, IE-B24-CX, IE-B30-CU, IE-B30-CV, IE-B30-CW, IE-B31-CU, IE-B31-CV, IE-B31-CW, IE-B32-CU, IE-B32-CV, IE-B32-CW, IE-B33-CU, IE-B33-CV, IE-B33-CW, IE-B34-CU, IE-B34-CV, IE-B34-CW, IE-B3L-CU, IE-B3M-CU, IE-B3W-CU, IE-B3Y-CU, IE-B3Z-CU, IE-B50-CV, IE-B50-CW, IP-2T1-CW, IP-2T3-01, IP-2T3-CV, IP-2T4-CV, IP-2W0-CW, IP-2W0-CX, IP-2W0-CY, IP-2W1-CV, IP-2W1-CW, IP-2W1-CX, IP-2W1-CY , IP-2W3-CV , IP-2W3-CY, IP-2W4-CV, IP-2WY-CW, IP-B00-CX, IP-B00-CY, IP-B01-CX, IP-B02-CX, IP-B02-CY, IP-B03-CX, IP-B03-CY, IP-B04-CX, IP-B04-CY, IP-B10-CV, IP-B10-CV-03, IP-B10-CW, IP-B11-CV, IP-B11-CW, IP-B12-01, IP-B12-CV, IP-B12-CV-04, IP-B13-CV, IP-B13-CW, IP-B14-CV, IP-B14-CV-06, IP-B14-CW, IP-B20-CW, IP-B20-CX, IP-B21-CW, IP-B21-CX, IP-B22-CW, IE-B51-CU, IE-B51-CV, IE-B51-CW, IE-B52-CV, IE-B52-CW, IE-B53-CU, IE-B53-CV, IE-B53-CW, IE-B54-CU, IE-B54-CV, IE-B54-CW, IE-B60-02, IE-B60-CU, IE-B60-CV, IE-B60-CW, IE-B61-CU, IE-B61-CV, IE-B61-CW, IE-B61-CX, IE-B62-CU, IE-B62-CV, IE-B62-CW, IE-B63-CU, IE-B63-CV, IE-B63-CW, IE-B64-CU, IE-B64-CV, IE-B64-CW, IE-B6L-CU, IE-B6N-CU, IE-B6W-CU , IE-B6W-CV, IE-B6W-CX, IE-B6Y-CU, IE-B6Z-CU, IE-BN0-CV, IE-BN1-CV, IE-BN2-CV, IE-BN3-CV, IE-BN4-CV, IE-BT0-CV, IE-BT1-CW, IP-B24-CW, IP-B24-CX, IP-B30-01, IP-B30-CU, IP-B30-CV, IP-B30-CW, IP-B31-CU, IP-B31-CV, IP-B31-CW, IP-B32-CU, IP-B32-CV, IP-B32-CW, IP-B33-CU, IP-B33-CV, IP-B33-CW, IP-B34-CU, IP-B34-CV, IP-B34-CW, IP-B3L-04, IP-B3L-CU, IP-B3M-CU, IP-B3W-CU, IP-B3Y-CU, IP-B3Z-CU, IP-B50-01, IP-B50-0101, IP-B50-02, IP-B50-CV, IP-B50-CV, IP-B51-CU, IP-B51-CV, IP-B51-CW, IP-B52-CV, IP-B52-CW, IP-B52-CW-05, IP-B53-CU, IP-B53-CV, IP-B53-CW, IP-B54-03, IP-B54-CU, IP-B54-CV, IP-B54-CV-04, IE-BT3-CV, IE-BT4-CV, IE-BW0-CW, IE-BW1-CV, IE-BW3-CV, IE-BW4-CV, IE-BWY-CW, IE-J00-CY, IE-J00-CZ, IE-J01-CY, IE-J01-CZ, IE-J02-CY, IE-J02-CZ, IE-J03-CY, IE-J03-CZ, IE-J04-CY, IE-J10-CX, IE-J10-CZ, IE-J14-CZ, IE-J20-CY, IE-J20-CZ, IE-J21-CZ, IE-J22-CY, IE-J22-CZ, IE-J23-CZ, IE-J30-CX, IE-J30-CY, IE-J30-CY, IE-J31-CW, IE-J31-CX, IE-J31-CY, IE-J31-CZ, IE-J32-CX, IE-J32-CY, IE-J50-CX, IE-J50-CY, IE-J51-CY, IE-J52-CX, IE-J53-CY, IE-J54-CX, IE-J60-CX, IE-J60-CY, IP-B54-CW, IP-B60-02, IP-B60-05, IP-B60-CU, IP-B60-CV, IP-B60-CW, IP-B61-06, IP-B61-CU, IP-B61-CU-07, IP-B61-CV, IP-B61-CW, IP-B61-CX, IP-B62-CU, IP-B62-CV, IP-B62-CW, IP-B63-04, IP-B63-CU, IP-B63-CV, IP-B63-CW, IP-B64-CU, IP-B64-CV, IP-B64-CW, IP-B6L-CU, IP-B6N-CU, IP-B6W-CU, IP-B6W-CV, IP-B6W-CX , IP-B6Y-CU, IP-B6Z-CU, IP-BN0-CV, IP-BN1-CV, IP-BN2-CV, IP-BN3-CV, IP-BN4-CV, IP-BT0-CV, IP-BT1-CW, IP-BT3-01, IP-BT3-CV, IP-BT4-CV, IP-BW0-CW, IP-BW1-CV, IP-BW3-CV, IE-J60-CZ, IE-J61-CW, IE-J61-CX, IE-J61-CY, IE-J61-CZ, IE-J62-CX, IE-J62-CY, IE-J62-CZ, IE-J63-CW, IE-J63-CX, IE-J63-CY, IE-J64-CW, IE-J64-CY, IE-J6L-CW, IE-J6L-CX, IE-J6Z-CY, IE-J70-CY, IE-J70-CZ, IE-J71-CY, IE-J71-CZ, IE-J73-CY, IE-JN0-CY, IE-JN0-CZ, IE-JN1-CX, IE-JN1-CY, IE-JNY-CZ, IE-JT1-CY, IE-JT2-CY, IE-JW0-CY, IE-JW0-CZ, IE-JW1-CX, IE-JW1-CY, IE-JW1-CY, IE-JW2-CZ, IE-JW3-CY, IE-JWY-CZ, IP-200-04, IP-200-CX, IP-200-CY, IP-201-CX, IP-201-CY, IP-BW4-CV, IP-BWY-CW, IP-J00-01, IP-J00-CY, IP-J00-CZ, IP-J01-CY, IP-J01-CZ, IP-J02-CY, IP-J02-CZ, IP-J03-CY, IP-J03-CZ, IP-J04-CY, IP-J10-CX, IP-J10-CZ, IP-J14-CZ, IP-J20-01, IP-J20-CY, IP-J20-CZ, IP-J21-CZ, IP-J22-CY, IP-J22-CZ, IP-J23-CZ, IP-J2M-02, IP-J30-04, IP-J30-CX, IP-J30-CY, IP-J30-CZ, IP-J31-01, IP-J31-02, IP-J31-CW, IP-J31-CX, IP-J31-CY, IP-J31-CZ, IP-J32-03, IP-J32-CX, IP-J32-CY, IP-J50-CX, IP-J50-CY, IP-J51-01, IP-J51-CY, IP-J52-CX, IP-202-CX, IP-202-CY, IP-203-CX, IP-203-CY, IP-204-02, IP-204-03, IP-204-CX, IP-204-CX01-TR1, IP-204-CY, IP-210-CV, IP-210-CV-11, IP-210-CW, IP-210-CX, IP-210-CY, IP-210-CY-02, IP-210-CY-07, IP-211-CV, IP-211-CV-10, IP-211-CV-15, IP-211-CW, IP-211-CX, IP-211-CY, IP-211-CY-17, IP-212-01, IP-212-CV, IP-212-CV-12, IP-212-CW, IP-212-CX, IP-212-CY, IP-212-CY-08, IP-212-CY-16, IP-213-18, IP-213-CV, IP-213-CW, IP-213-CX, IP-213-CX-09, IP-213-CY, IP-213-CY-03, IP-214-04, IP-214-CV, IP-214-CV01, IP-J53-CY, IP-J54-CX, IP-J60-CX, IP-J60-CY, IP-J60-CZ, IP-J61-CW, IP-J61-CX, IP-J61-CY, IP-J61-CZ, IP-J62-CX, IP-J62-CY, IP-J62-CZ, IP-J63-CW, IP-J63-CX, IP-J63-CY, IP-J64-CW, IP-J64-CY, IP-J6L-CW, IP-J6L-CX, IP-J6W-CY-01, IP-J6Z-CY, IP-J70-CY, IP-J70-CZ, IP-J71-CY, IP-J71-CY, IP-J71-CZ, IP-J73-CY, IP-JN0-CY, IP-JN0-CZ, IP-JN1-CX, IP-JN1-CY, IP-JNY-CZ, IP-JT1-CY, IP-JT2-CY, IP-JW0-CY, IP-JW0-CZ, IP-JW1-CX, IP-JW1-CY, y IP-JW1-CY-01, IP-JW1-CZ, IP-JW2-CZ, IP-214-CV-14IP-214-CV-14, IP-214-CW, IP-214-CX, IP-214-CY, IP-JW3-CY, IP-JWY-CZ, XP-232-08, XP-263-05

04/07/14

產品停產通知

BC048A015M014FP, BC352B110T060FP, VT048A040M050FP, BC048A015T014FP, BC384A120T030FP, VT048A040T050FP, BC048A030M021FP, BC384A480T033FP, VT048A060M040FP, BC048A030T021FP, BC384B120T060FP, VT048A060T040FP, BC048A040M020FP, MC270A330M024FP, VT048A080M030FP, BC048A040T020FP, MC270A450M027FP, VT048A080T030FP, BC048A060M024FP, MC270A450M027FP-00, VT048A096M025FP, BC048A060T024FP, MR028A036M012FP, VT048A096T025FP, BC048A080M024FP, MR028B036M012FPT, VT048A120M025FP, BC048A080T024FP, MT036A011M100FP, VT048A120T025FP, BC048A096M024FP, MT036A015M080FP, VT048A160M015FP, BC048A096T024FP, MT036A022M055FP, VT048A160T015FP, BC048A120M030FP, MT036A030M040FP, VT048A240M012FP, BC048A120T030FP, MT036A045M027FP, VT048A240T012FP, BC048A160M024FP, MT036A060M020FP, VT048A320M009FP, BC048A160T024FP, MT036A072M017FP, VT048A320T009FP, BC048A240M030FP, MT036A090M013FP, VT048A480M006FP, BC048A240T030FP, MT036A120M010FP, VT048A480T006FP, BC048A320M030FP, MT036A180M007FP, VT048J015M050FP, BC048A320T030FP, MT036A240M005FP, VT048J015M050PP, BC048A480M030FP, MT036A360M003FP, VT048J015T050FP, BC048A480T030FP, PR024A480T012FP, VT048J015T050PP, BC048B015T028FP, PR045A480T017FP, VT048J020M040FP, BC048B030T042FP, PR045A480T032FP, VT048J020M040PP, BC048B040T040FP, PR045J480T020FP, VT048J020T040FP, BC048B060T048FP, PR045J480T020PP, VT048J020T040PP, BC048B080T048FP, PR048A480M024FP, VT048J040M025FP, BC048B096T048FP, PR048A480T012FP, VT048J040M025PP, BC048B120T060FP, PR048A480T024FP, VT048J040T025FP, BC048B160T048FP, VT048A012T130FP, VT048J040T025PP, BC048B240T060FP, VT048A012T130PP, VT048J060M020FP, BC048B320T060FP, VT048A015M100FP, VT048J060M020PP, BC048B480T060FP, VT048A015T100FP, VT048J060T020FP, BC048J120T012FP, VT048A015T115FP, VT048J060T020PP, BC048J120T012PP, VT048A015T115PP, VT048J120M010FP, BC352A110T024FP, VT048A020M080FP, VT048J120M010PP, BC352A110T030FP, VT048A020T080FP, VT048J120T010FP, BC352A440T033FP, VT048A030M070FP, VT048J120T010PP, BC352B110T048FP, VT048A030T070FP

04/03/14

停產

MV036F011M100, MV036T011M100, MV036F015M080, MV036T015M080, MV036F022M055, MV036T022M055, MV036F030M040, MV036T030M040, MV036T045M027, MV036F060M020, MV036T060M020, MV036F072M017, MV036T072M017, MV036F090M013, MV036T090M013, MV036F120M010, MV036T120M010, MV036F180M007, MV036T180M007, MV036F240M005, MV036T240M005, MV036F360M003, MV036T360M003, B048F060T24, B048F060M24, B048T060T24, B048T060M24, B048F080T24, B048F080M24, B048T080T24, B048T080M24, B048F096T24, B048F096M24, B048T096T24, B048T096M24, B048F160T24, B048F160M24, B048T160T24, B048T160M24, B048F240T30, B048F240M30, B048T240T30, B048T240M30, B048F320T30, B048F320M30, B048T320T30, B048T320M30, B048F480T30, B048F480M30, B048T480T30, B048T480M30, V048F060T040, V048F060M040, V048T060T040, V048T060M040, V048F080T030, V048F080M030, V048T080T030, V048T080M030, V048F096T025, V048F096M025, V048T096T025, V048T096M025, VIZ0078, V048F160T015, V048F160M015, V048T160T015, V048T160M015, V048F240T012, V048F240M012, V048T240T012, V048T240M012, V048F320T009, V048F320M009, V048T320T009, V048T320M009, V048F480T006, V048F480M006, V048T480T006, V048T480M006

03/13/14

產品效能變更

所有以 V375B12x300B 開頭的 DC-DC 轉換器模組型號

01/01/14

產品停產通知

PI2126-00-LGIZ

12/24/13

產品外觀變更

所有 VI(VE)-200 驅動器和擴增器, VI(VE)-HAM, VI(VE)-BAM, VI(VE)-HAMD, VI(VE)-BAMD, 和VI(VE) BatMod

05/29/13

產品停產通知

DC048B010M010FP, DC048B010T010FP, DC048B015M012FP, DC048B015T012FP, DC048B018M014FP, DC048B018T014FP, DC048B025M017FP, DC048B025T017FP, DC048B030M018FP, DC048B030T018FP, DC048B033M016FP, DC048B033T016FP, DC048B050M018FP, DC048B050T018FP, DC048B100M018FP, DC048B100T018FP, DC048B120M022FP, DC048B120T022FP, DC048B150M020FP, DC048B150T020FP, DC048B240M022FP, DC048B240T022FP, DC048B280M019FP, DC048B280T019FP, DC048B480M022FP, DC048B480T022FP, DC048B480T047FP-00, DC048B480T047FP-01

03/08/13

產品停產通知

BC352R110T030VM-00, BC352R110T060VM-00, BC384R120T030VM-00, BC384R120T060VM-00, BC352R440T033VM-00, BC352R440T065VM-00, BC384R480T033VM-00, BC384R480T065VM-00

07/13/12

VTM 反向浪湧保護

1.5V, 2V 標稱輸出的半 chip VTM:
VIV0102THJ, VIV0103THJ, VTM48EF015T050A00, VTM48EF020T040A00

07/01/12

產品停產通知

PI2122-00-LGIZ.

03/01/12

產品規格變更

1/8 磚中間母線轉換器

09/13/11

產品效能參數變更

V48A15C500B, V48A15C500BG, V48A15C500BL, V48A15C500BL3, V48A15C500BN, V48A15E500BF, V48A15E500BG, V48A15E500BG2, V48A15E500BL, V48A15E500BN3, V48A15H500BL2, V48A15M500BL, V48A15T500BG

07/27/11

產品效能參數變更

B048F060T24, B048F060M24, B048T060T24, B048T060M24, B048F080T24, B048F080M24, B048T080T24, B048T080M24, B048F096T24, B048F096M24, B048T096M24, B048T096T24, B048F160T24, B048F160M24, B048T160T24, B048T160M24, B048F240T30, B048F240M30, B048T240T30, B048T240M30, B048F320T30, B048F320M30, B048T320T30, B048T320M30, B048F480T30, B048F480M30, B048T480T30, B048T480M30, V048F060T040, V048F060M040, V048T060T040, V048T060M040, V048F080T030, V048F080M030, V048T080T030, V048T080M030, V048F096T025, V048F096M025, V048T096T025, V048T096M025, V048F160T015, V048F160M015, V048T160T015, V048T160M015, V048F240T012, V048F240M012, V048T240T012, V048T240M012, V048F320T009, V048F320M009, V048T320T009, V048T320M009, V048F480T006, V048F480M006, V048T480T006, V048T480M006.

05/05/11

產品效能參數變更

V375B48C300B, V375B48C300BG, V375B48C300BG2, V375B48C300BG4, V375B48C300BL, V375B48C300BL2, V375B48C300BN, V375B48E300BG, V375B48E300BG3, V375B48E300BL, V375B48E300BL2, V375B48E300BL3, V375B48E300BN, V375B48E300BN2, V375B48E300BS2, V375B48H300BG4, V375B48H300BL, V375B48H300BL3, V375B48M300BG, V375B48M300BL, V375B48M300BN3, V375B48T300BG, V375B48T300BG2, V375B48T300BL, V375B48T300BL2, V375B48T300BS

04/22/11

停產

B048F120T30, B048T120T30, B048F120M30, B048T120M30, B048F040T20, B048T040T20, B048F040M20, B048T040M20, B048F030T21, B048T030T21, B048F030M21, B048T030M21, B048F015T14, B048T015T14, B048F015M14, B048T015M14.

04/22/11

工藝改進

B352F110T30, B352T110T30, B384F120T30, B384T120T30, V048F480T006, V048T480T006, V048F480M006, V048T480M006.

03/22/11

產品外觀變更

標準長度的 PFC MegaPACs

01/24/11

功能改進

VTM48EH015T050A00

12/07/10

停產

V048F120T025, V048T120T025, V048F120M025, V048T120M025, V048F040T050, V048T040T050, V048F040M050, V048T040M050, V048F030T070, V048T030T070, V048F030M070, V048T030M070, V048F020T080, V048T020T080, V048F020M080, V048T020M080, VIV0007TFJ, V048F015T100, V048T015T100, V048F015M100, V048T015M100, VIV0005TFJ

10/08/10

形態變化

所有 VI Chips

09/20/10

產品外觀變更

Maxi, Mini 和 Micro DC-DC 轉換器 FARM, FIAM, M-FIAM, MiniHAM 和 MicroRAM 模組

09/08/10

取消機構批准

AC 前端

09/07/10

取消 VDE 認可

VI-200 DC-DC 轉換器

08/04/10

外觀:產品標籤

VI Chips

07/29/10

外觀:封裝

所有 VI Chip

07/28/10

產品外觀變更

PFC MegaPACs

01/18/10

迴流焊裝配溫度

所有表貼 VI Chip

01/15/10

推薦的推腳孔徑改變

所有推腳

08/04/09

迴流焊溫度

所有表貼(J 形 - 引腳) VI Chip 產品 (BCM, PRM, VTM)

07/31/09

產品高度改變

所有 VI Chip 產品(BCM, PRM, VTM)

02/20/09

產品規格變更

高升壓 VI/VE-HAM

08/08/08

產品功能

B384F120T30, B384T120T30 B384F120T24, B384T120T24

07/11/08

PFC 前端(產品效能)

PFC 前端

04/02/08

產品外觀的變更和改進

DC-DC 轉換器和系統模組

03/19/08

產品外觀變更產品

所有 VIPAC 產品

01/09/08

产品功能

所有 VI Chip PRM, BCM, 和 VTM

02/08/07

產品控制界面變更,系統設計變更

所有以 VP- 為開頭的新 AC VIPAC 系統

11/07/06

產品標識

所有 VI Chip PRMs,BCMs 和 VTM

09/22/06

停產和最後購買通知

所有以 VC- 開頭的模組型號

07/24/06

外觀:J 形引腳表面

全部尺寸的 BCM & VTM

06/02/06

尺寸變化:封裝尺寸

全部尺寸的 VTM, BCM & PRM

05/30/06

歐盟指令 2002/95/EC (RoHS)

器件型號以文件提供

04/06/05

停產

DC-DC 產品系列

Contact Form

聯絡Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。